Финансово-счетоводен анализ

Финансово-счетоводният анализ е целенасочен процес на селектиране, сравнение и оценка на счетоводната информация с оглед установяване на съществени връзки и взаимоотношения, характерни и несвойнствени колебания и очертаващи се тенденции в дейността на предприятието, които служат като база за вземане на управленски решения.

Основни целиРедактиране

Финансово-счетоводният анализ е насочен към постигането на множество цели, част от които са следните:

  1. Оценка на дейността на предприятието чрез определен брой важни показатели, които дават обективна и точна картина за избрана част или за целия отчетен период.
  2. Установяване на основните фактори, които са предизвикали изменение на фактическите показатели в сравнение с предходни периоди или с планови разчети.
  3. Оценка на очакваните параметри на темповете на развитие на предприятието за близката или по далечната перспектива от позициите на финансовото осигуряване и съобразени с изменящата се външна и вътрешна среда.
  4. Вземане на решения за покупко-продажба на дългосрочни, респ. краткосрочни инвестиции.
  5. Оценка на целесъобразността от привличане на дългосрочни или краткослочни инвестиции.
  6. При възможност проучване опита на предприятието със сходна дейност с оглед използване на положителните моменти в тяхната работа.