Фискалната политика са мерките, предприети от държавата за регулиране и контролиране на държавния бюджет на страната. Той е годишен финансов план за икономическо развитие на държавата. Включва приходите и разходите на правителството за определен отчетен период, обикновено една година. Приходите се формират от данъчни постъпления, а разходите от поддръжка на непроизводствената сфера (здравеопазване, образование, армия, полиция и др.). В края на годината се сравняват приходите и разходите и има 3 възможни случая:

  • Приходите TR = Разходите TC – следва, че бюджетът е балансиран
  • Приходите TR > Разходите TC – следва, че има бюджетен излишък
  • Приходите TR < Разходите TC – следва, че има бюджетен дефицит

Цели на фискална политика редактиране

Цели на фискалната политика могат да бъдат: