Фотоелемент e полупроводников фотоелектрически уред за пряко преобразуване на светлинна енергия в електрическа. Действието му е основано на фотоволтаичния ефект, най-често на p-n преход или на запиращ слой. Фотоелементите намират широко приложение като сензори на светлина, в устройства на автоматиката и телемеханиката, в телевизията и звуковото кино и като източник на електроенергия за специални цели.

Най-широко е разпространен селеновият фотоелемент, съставен от тънък слой селен, върху който е нанесен кадмиев селенид или друг полупроводник, с който образува p-n преход, или полупрозрачен метален електрод, който образува запиращ слой. Селеновите фотоелементи имат неголяма чувствителност и значителна инертност, но притежават ценното качество, че спектралната им характеристика се приближава до характеристиката на човешкото око и чрез използване на някои светофилтри лесно може да бъде направена точно като нея. Поради това намират голямо приложение като обективни фотометри: луксметри, експонометри (светломери) и др.

Германиевите и силициевите фотоелементи се изготвят с p-n преход. Фотоелементите с по-малки размери (фотодиоди) се използват в автоматиката и измерителната техника; фотоелементите с по-големи размери служат обикновено като преобразуватели на енергия (слънчеви батерии) поради значително по-големия си коефициент на полезно действие спрямо слънчевата светлина.

Развиват се фотоелементи и от други полупроводници или други устройства и технология за по-ефективно преобразуване на енергията и с по-разнообразни спектрални характеристики.