Хидросферата (от гръцки: ὕδωρ – вода) е съвкупността от всички води на Земята – океани, морета, реки, езера, язовири, блата, ледници, подземни води, водата в атмосферата. Тя покрива 71% от площта на Земята. Ресурсите от прясна вода в хидросферата са не повече от 2,52% от общия обем на хидросферата. Основни характеристики на хидросферата са:

Морски вълни
Водна капка върху растение
Канал

1) Тя е прекъсната геосфера, като водните обекти са разположени дискретно (прекъснато) по земната повърхност

2) Характеризира се с непрекъснато движение, тъй като водите постоянно преминават от едно агрегатно състояние в друго (Воден кръговрат).

Водите в хидросферата се делят на няколко групи.

1) Води на световния океан

--> заемат по-голямата част от повърхността на нашата планета
--> разположени са най-вече в Южното полукълбо, като заемат 81% от неговата площ
--> солени води

2) Води в ледниците

--> имат обем 24 хил. км3
--> най-много от тях са разположени в Гренландия, а по-малка част – в планинските ледници и в ледниците в моретата.
--> пресни води
--> съставляват 68% от пресните води на планетата

3) Подземни води

--> имат обем 24 хил. км3
--> 10% от тях са пресни, като съставят 30% от пресните води на планетата
--> някои от тях са с по-голяма минерализация, което ги прави по-солени.

4) Езерни води

--> на Земята има 10 млн. езера, като 147 от тях са по-големи
--> 44 от по-големите езера се намират в Азия, 28 – в Европа
--> пресни води

5) Блатни води

--> пресни води
--> разпространени са в северните части на Северна Америка, Азия и Европа

6) Речни води

--> обем – 2 млн. км3
--> пресни води

7) Води в атмосферата

--> под формата на водни пари

8) Води в почвите

Земята е единствената планета в Слънчевата система, на която има вода в течно агрегатно състояние. Тя покрива 71% от повърхността на Земята (97,5% от водата е солена и 2,5% – сладководна). Около 67,8% от прясната вода се намира във формата на лед в ледниците. На земната повърхност в епохата, която живеем сега са обособени четири океана и седем континента. Земната орбита, вулканичната дейност, гравитация, парников ефект, магнитно поле и богата на кислород атмосфера заедно създават подходящи условия за съществуването на вода в три агрегатни състояния на земната повърхност.

Земята се намира на такова разстояние от Слънцето, че при отсъствието на естествен парников ефект (създаван главно от водни пари и въглероден диоксид), температурата на повърхността на планетата би била под 0 градуса и всичката вода би замръзнала. Палеонтологични доказателства сочат, че преди милиарди години е имало период, в които естественият парников ефект на Земята е бил нарушен и океаните са били напълно замръзнали за период от 10 до 100 милиона години.

На други планети, като Венера например, водните пари в атмосферата са разрушени от слънчевата ултравиолетова радиация, поради което водородът е постоянно йонизиран и отнасян в междупланетното пространство от слънчевия вятър. Този ефект е бавен, но необратим, и с негова помощ учените обясняват липсата на вода на Венера. При отсъствието на водород кислородът реагира с повърхностния материал на планетата.

Високо в земната стратосфера тънкият слой озон поглъща почти изцяло ултравиолетовата радиация, идваща от Слънцето, като по този начин значително намалява йонизиращия ефект на радиацията върху водните пари. Озонът може да бъде получен само при наличието на свободен кислород в атмосферата и следователно е зависим от биосферата. Магнитното поле на Земята също помага, като блокира голяма част от слънчевия вятър (Виж йоносфера).

Вулканичните изригвания допринасят за освобождаването на допълнителни количества водна пара и въглероден диоксид в атмосферата. Земната тектоника позволява водата и въглеродният диоксид в атмосферата да се рециклират обратно в мантията под формата на скали като варовик. Според съвременни изчисления цялото количество вода, което се съдържа в мантията, е около 10 пъти по-голямо от водата в световните океани. Общата маса на хидросферата (вода на повърхността на Земята) се изчислява на 1,4×1021 kg или 0,023% от общата маса на Земята.