Хоризонталът е линия, приета условно да изобразява точките с еднаква надморска височина върху карта, топографска карта или план. Терминът има латински произход – horizontālise. Този графичен символ се използва и при картиране на морското дъно за отразяване на морските дълбочини и невидимите подводни земни форми.

Начин за изобразяване на земна повърхност чрез хоризонтали
Топографска карта

Друго название на хоризонтала е изохипса, от на гръцки: ισος – еднакъв и на гръцки: ιψσς – висок. Изчертаването на линии с два известни параметъра (координати) се разглежат в теорията на функция с две променливи наричана още контурна линия.

В картите съставяни до XVIII век релефът се изобразява с рисувани върхове, скали, равнини и планини. През 1777 година английския математик Чарлз Хътон (Charles Hutton) изобретил и внедрил хоризонталите при обработка на резултатите при проведени от него експерименти в планината Шихалиан (Schehallien) в Шотландия, като свързал точките с еднакви височини. Линиите получени в резултат на това давали по-ясна картина за проведените експерименти и изобразявали земния релеф по нов и лесен за възприемане начин.

Принцип на изчертаване

редактиране
 
Цифров модел на релеф с изобразени хоризонтали. По принцип е прието всеки пети хоризонтал да е удебелен

При извършване на топографска снимка заснетите характерни точки от релефа се определят с координати и височина спрямо приетата в България надморска височина от пегелните станции в Черно море. Хоризонталите върху терена представляват мислени линии, получени при пресичане на терена с хоризонтални равнини през определен интервал (напр. 1; 2; 5 или 10 метра). Изчертаването им върху картния лист става чрез интерполация на стойностите на височините на конкретно заснетите точки. Върху картата те отразяват характера на земните форми и от разстоянието между хоризонталите се съди и може да се определи наклона за конкретната местност, за формата и характера на земните форми, водосливните линии и други особености на земния релеф.[1]

Хоризонталите са линии следващи терена и се изчертават на ръка, тъй като не се подчиняват на геометричен закон. При използване на фотограметрични методи за създаване на топографски карти, изчертаването е машинно, така както и при други методи с използване на ЕИМ. Във всички случаи обаче, там където има достъпност да терена от топографи се прави проверка и контролно измерване на терена за потвърждаване на достоверността на изчертания оригинал. При необходимост се внасят корекции, поради възможни грешки при машинното изчертаване на графичния оригинал.

  1. „Хр. Дечев, УАСГ“. "Работна геодезическа основа" // с. 2-22. Архивиран от оригинала на 2017-11-15. Посетен на 2021-02-10.

Вижте също

редактиране