JavaScript

език за програмиране

JavaScript е интерпретируем език за програмиране, разпространяван с повечето уеб браузъри. Поддържа обектно ориентиран и функционален стил на програмиране. Създаден е в Netscape през 1995 г. Най-често се прилага към HTML кода на интернет страница с цел добавяне на функционалност и зареждане на данни. Може да се ползва също за писане на сървърни скриптове JSON, както и за много други приложения. JavaScript не трябва да се бърка с Java, съвпадението на имената е резултат от маркетингово решение на Netscape. Javascript е стандартизиран под името EcmaScript.

JavaScript
Неофициално лого JSConf EU 2011
Парадигмаобектно ориентиран
Реализиране през1995
АвторБрендан Айк
Типизация на даннитединамична
Повлиян отSelf, C, Scheme, Perl, Python, Java
ПовлияваObjective-J
JavaScript в Общомедия

JavaScript е разработен първоначално от Брендан Айк под името Mocha, като по-късно е преименуван на LiveScript и накрая на JavaScript. LiveScript е официалното име на езика когато за първи път бива пуснат в бета версиите на Netscape Navigator 2.0 през септември 1995 г., но е преименуван на JavaScript на 4 декември 1995 г.[1]

Описание

редактиране

JavaScript е програмен език, който позволява динамична промяна на поведението на браузъра в рамките на дадена HTML страницата. JavaScript се зарежда, интерпретира и изпълнява от уеб браузъра, който му осигурява достъп до Обектния модел на браузъра. JavaScript функции могат да се свържат със събития на страницата (например: движение/натискане на мишката, клавиатурата или елемент от страницата, и други потребителски действия). JavaScript е най-широко разпространеният език за програмиране в интернет. Прието е JavaScript програмите да се наричат скриптове.

Възможности

редактиране

JavaScript може да влияе на почти всяка част от браузъра. Браузъра изпълнява JavaScript кода в цикъла на събития т.е. като резултат от действия на потребителя или събития в браузъра (например document.onLoad).

Основни задачи в повечето JavaScript приложения са:

 • Зареждане на данни чрез AJAX.
 • Ефекти с изображения и HTML елементи: скриване/показване, пренареждане, влачене, слайд шоу, анимация и много други.
 • Управление на прозорци и рамки.
 • Разпознаване на възможностите на браузъра.
 • Използване на камерата и микрофона.
 • Създаване на 3D графики WebGL.
 • По-добър и гъвкав потребителски интерфейс

Какво не може да се прави с помощта на JavaScript:

 • Не може да се записва информация на потребителския компютър или отдалечения сървър.
 • Не може да се запазва информация директно в отдалечена база данни.
 • Не може да се стартират локални приложения.

Разлики с Java

редактиране

Освен съвпадението в част от името, двата езика нямат кой знае какви прилики, дори са разработени от различни корпорации (Java е дело на Sun, a JavaScript е разработка на Netscape). Java е популярен език за програмиране не само на интернет приложения, но и на самостоятелни програми за различни платформи. Интернет приложенията на Java се наричат аплети. Те са файлове с разширение .class и се вмъкват в HTML документа между таговете <applet> и </applet>.

Основи на езика

редактиране

Зареждане

редактиране

JavaScript кодът може да се вмъква в HTML документа между двойката елементи <script> и</script>. Когато срещне тага <script>, браузърът разбира, че трябва да спре интерпретирането на HTML кода и да започне да обработва скрипта, намиращ се между <script> и </script>. Този скрипт не е задължително да бъде написан на JavaScript. Има и други езици за писане на скриптове, например VBScript. Но езикът по подразбиране е JavaScript. В следния пример създаваме уеб страница в която е вмъкнат JavaScript код, който да изписва на екрана „Здравей!“

<!Doctype HTML>
<html>
<head>
<title>javascript</title>
</head>
<body>
<script>
document.write("Здравей!");
</script>
</body>
</html>

Препишете горния код в някой текстов редактор и запазете файла като hi.html. След това го отворете с някой браузър.

Другият начин да заредите JavaScript е да го поставите в отделен файл. В следващия пример отново ще напишем „Здравей“ на екрана, но ще заредим скрипта си от отделен файл.

Първо създаваме файла Hello.js:

document.write("Здравей!");

След което трябва да променим Hello.html от предходния пример по следния начин:

<!--
<script>
 document.write("Здравей!");
</script>
-->

<script src="Hello.js"></script>

Това разделение на javascript логиката от HTML структурата е един от основните принципи на Софтуерното инженерство.

Променливи

редактиране

Променливите в JavaScript са динамични и могат да съдържат стойности от всеки тип. Декларират се чрез ключовата дума var следвана от името на променливата или списък от променливи. Възможно е също да присвоите стойност на променливата при декларация чрез оператора =. По подразбиране стойността на променливата ще бъде undefined.

var greeting = "Здравей!", x = 42;

document.write(greeting);

Тук имаме списък от променливи. Името на първата е greeting, а стойността ѝ е „Здравей!“. Когато отпечатваме променливата greeting ние всъщност отпечатваме стойността ѝ „Здравей!“.

Имена на променливи

редактиране

Имената на променливите в JavaScript не трябва да започват с цифра, могат да започват с малка или голяма буква, _ или $ и да съдържат само тези знаци както и числа. Всички останали символи са забранени. Името на променливата не може да е ключова дума или оператор.

//Валидни имена на променливи:
var ninja, apples_and_oranges, var56, $, nutsAndBolts;

//Невалидни имена на променливи:
var 3, var, "test", if, while, 5wtx1;

Обхват на променливите

редактиране

В JavaScript има два вида обхват за променливите: функционален и глобален.

 • Функционален обхват важи за всяка променлива обявена чрез var в рамките на дадена функция. Тази променлива е видима единствено в рамките на тази функция.
 • Глобален обхват важи за всяка променлива обявена извън функция или без var, дори и във функция. Тази променлива е видима от всеки друг код на страницата.

Константи

редактиране

От версия ES6 на ECMAScript е възможно декларирането на константи с ключовата дума const. В миналите версии на езика даден обект може да се замрази object.freeze(myConstants); което спира промяната на стойностите на членовете му.

//Деклариране на константа с числото Пи:
const PI = 3.141592653589793;

//Използване на константата при инициализация на друга променлива
var a = PI * 2;

//Ще върне грешка "TypeError", защото константите не могат да бъдат променяни
PI = 3.14;

Прости типове данни

редактиране

В JavaScript има няколко основни прости типа данни:

 • Числа – всички числа в JavaScript са представени по един и същи начин в паметта. Няма отделна категории за целочислени и дробни.
 • Низове – низовете се ограждат с единични или двойни кавички и могат да съдържат всеки друг знак.
 • Булеви – само две стойности: true и false.
//Инициализиране на числова променлива:
var a = 3;

//Инициализиране на променлива с низ
var b = "JavaScript iz kuwl";

//Инициализиране на булева променлива
var c = true;

//Извеждане на типа на данните в променливите
alert(typeof a);
alert(typeof b);
alert(typeof c);

Този пример създава променливи с начална стойност от три различни типа данни, поддържани от JavaScript. Първо използваме ключовата дума typeof, за да върне типовете данни и след това ги подаваме като параметри на функцията alert за да бъдат показани в диалогов прозорец.

Оператори

редактиране

Езикът JavaScript притежава два вида оператори, с един или два аргумента. Единичните (едноаргументни) оператори променят стойността на дадена променлива или израз в скоби, докато двойните (двуаргументни) оператори връщат нова стойност като резултат.

var sum = 5 + 7; //sum става 12
var negative = -9; //отрицателният знак може да е и едно- и двуаргументен
var subtraction = 12 7; //subtraction става 5
Сравнителен оператор Действие
== Равенство, не се препоръчва
!= Неравенство, не се препоръчва
=== Стриктно равенство
!== Стриктно неравенство
< По-малко
> По-голямо
<= По-малко или равно
>= По-голямо или равно

Стриктното равенство/неравенство проверява стойността или типа на променливите.

Равенството/неравенството проверява само стойността и не се препоръчва защото ако се провери „1“ и 1 това е вярно, но „1“ е низ а 1 е число!!!

Аритметичен оператор Действие
+ Събиране
Изваждане
* Умножение
/ Деление (без остатък)
% Деление (с остатък)
var five = 5,
  seven = 7,
  greeting = "Здравей!";

document.write(five + seven); //изписва сбора на five и seven т.е. 12

document.write("<br />"); //добавя HTML тага за нов ред

document.write(greeting + five); //изписва "Здравей!5"

Забележете че резултата от събирането на greeting и five е „Здравей!5“. Когато стойността на едната или двете променливи не е число, резултатът е стойностите „слепени“ в нов низ.

Логически оператор Действие
! (логическо отрицание)
&& И (логическо умножение)
|| Или (логическо събиране)
//при присвояване на стойност могат да се използват оператори
//например:
var x = 5;
x = x + 5; // x става 10
x += 5; // също добавя 5 към x

var y = 12;
y -= 1; // y става 11
y *= 2; // y става 24

Сложни типове данни

редактиране

Абстрактните типове данни в JavaScript са полезни. Те включват масиви, функции и обекти.

Масивите съдържат списък от елементи и се бележат с [].

// създаване на нов масив:
var empty = []; // празен масив
var my_data = [1, 2, 3, "Hi!", "Bye!", -2.11 ];
var array_of_arrays = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], "Anything else?"]; // масив от масиви

Тъй като JavaScript е динамичен език, елементите от масива могат да са от различен тип. Един масив може да съдържа други масиви, обекти и функции.

Функциите съдържат код, който ще бъде изпълнен когато функцията бъде извикана. Функцията винаги връща стойност, а ако в края няма return функцията връща undefined. Функциите могат да приемат параметри (аргументи) и да връщат резултат от всякакъв вид: число, текст, обект, масив или друга функция.

// декларация на функция "Кажи "Здравей!" с параметър "име"; връща текста "Здравей, _име_ !"
function SayHello(name) {
 return "Здравей, " + name + "!";
}

// този запис е еквивалентен на горния запис:
var SayHello = function(name) {
 return "Здравей, " + name + "!";
};

// извикване на функцията "Кажи "Здравей!"
SayHello("Иван"); // Здравей, Иван!

Функциите са много гъвкави структури и са едно от най-добрите неща в JavaScript. Позволяват за логическо затваряне и обособен обхват на променливите.

// създаване на нова функция, която връща функция, която връща името на зададеното като параметър число:
// външната функция се изпълнява веднага след като е дефинирана
var numberName = (function() {
  var names = ["нула", "едно", "две", "три", "четири", "пет", "шест", "седем", "осем", "девет", "десет"];
  return function(n) {
    return names[n];
  };
}());

numberName(6); // връща "шест"

Обектите съдържат свойства и методи. Те са съвкупност от данни и функции, които работят за изпълнението на свързана задача, бележат се с {}.

// създаване на нов обект "студент" със свойства име, оценка и функция за дрямка:
var student = {
  name : "Иван",
  grade : 4.50,
  nap : function() { this.grade -= 0.5; return "ZzZ"; }
};

// прилагане на метода на студента за дрямка и извеждане на оценката
student.nap();
alert(student.grade);

Чести грешки при програмиране с JavaScript

редактиране

Много пъти ще видите JavaScript кода обвит в HTML коментар. Към 2013 г. тази практика е излишна. Някои по-стари браузъри, които вече не са в употреба, не разбират JavaScript. Затова трябва да скривате скрипта в HTML коментари. Така по-старите версии на браузърите ще помислят JavaScript кода за коментар и няма да съобщят за грешка.

Ето как ще изглежда скрипт заграден с коментари: Не го правете освен ако не искате да поддържате много стари браузъри!!!

<script>
 <!--
 document.write("Здравей!")
 //-->
</script>

Функцията document.write не се препоръчва, защото може да има неочаквани резултати (подмяна на съдържането). В следващия пример използваме един от чистите начини да вмъкнем HTML таг:

<script>
document.body.innerHTML += "<h1>Здравей!</h1>";
</script>

Източници

редактиране
 1. A Short History of JavaScript // Web Education Community Group Wiki. Архивиран от оригинала на 2013-07-25. Посетен на 16 юли 2013. (на английски)

Вижте също

редактиране