Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (съкратено АГКК) е изпълнителна агенция[1], която е юридическо лице със седалище София и със служби по геодезия, картография и кадастър в административните центрове на областите в страната.

СъздаванеРедактиране

Агенцията е създадена първоначално като Агенция по кадастъра въз основа на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), приет от 38-о народно събрание на 12 април 2000 г. и Устройствения правилник на Агенцията по кадастъра, приет на основание чл. 15 от ЗКИР и чл. 55 от Закона за администрацията с Постановление на Министерския съвет № 169 от 14 август 2000 г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 69 от 22 август 2000 г.

Чрез Агенцията по кадастъра министърът на регионалното развитие и благоустройството[2] провежда дейността по кадастъра в съответствие с правомощията си по ЗКИР.

Преобразуване в АГККРедактиране

С приетия от 40-о Народно събрание на 23 март 2006 г. Закон за геодезията и картографията (ЗГК) и съответните изменения в ЗКИР Агенцията по кадастъра е преобразувана в Агенция по геодезия, картография и кадастър. Чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър министърът на регионалното развитие и благоустройството[2] провежда и дейността в областта на геодезията и картографията в съответствие с правомощията си по ЗГК, в допълнение на дотогавашните си законови правомощия по отношение само на кадастъра.

Дейност на АГККРедактиране

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е администрация и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на дейностите по кадастъра съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и за дейностите в областта на геодезията и картографията съгласно Закона за геодезията и картографията.

БележкиРедактиране

  1. Изпълнителната агенция е администрация към определен министър за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията (чл. 54, ал. 1 от Закона за администрацията).
  2. а б До 26 юли 2013 г., когато влиза в сила изменение на ЗКИР и ЗГК, носител на правомощията по отношение на геодезията и картографията, както и на кадастъра, е министърът на регионалното развитие и благоустройството, след тази дата – министърът на инвестиционното проектиране, а след закриването на Министерството на инвестиционното проектиране и съответно изменение на ЗКИР и ЗГК, от 28 ноември 2014 г. отново министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ИзточнициРедактиране