Алувият е вид седиментна скала, която се отлага от течащи води – реки, водни потоци, стичащи по склоновете на планините при снеготопене и др.

Алувий в Аляска
Алувиални натрупвания в Южна Африка

СъставРедактиране

Механичният състав на алувия се изразява в различна по големина валуни, чакъли, пясъци и глини, които образуват лещовидни тела в алувиалния профил. Нивото на грунтовите води в алувия е много високо.

ВлияниеРедактиране

Алувиалният материал, който се натрупва в речните долини, е основа за образуването на алувиални почви, а оттам и на интразонални ландшафти.

При излизане на речното течение от планински район и преминаването му в равнинна местност водите на реката отлагат огромни количества наносен материал, поради смяната на наклона на речното легло и намаляването на скоростта на водата. Това води до образуването на специфична форма на наносните конуси – алувиален конус.

При земетресения алувият като относително слабо споена скална маса, която е и с високо съдържание на грунтови води, оказва засилващ ефект на сеизмичните вълни и води до големи разрушения на строителните обекти, построени на алувиални терени. Тази зависимост е емпирично доказана.

Вижте същоРедактиране