Бинарна операция или двучленна операция, зададена в множеството , се нарича изображението , което на всеки два елемента от множеството , наричани операнди, съпоставя някакъв елемент от същото множество, наричан резултат. Бинарната операция е прието да се означава със знака за действие, който се поставя между операндите. Например, за бинарната операция „“ резултатът от действието ѝ над два елемента и се записва в следния вид .

Една бинарна операция „“ се нарича комутативна, ако резултатът от нейното действие не зависи от реда на прилагането ѝ, т.е. за произволни .

Бинарната операция „“ се нарича асоциативна, ако за всеки три елемента . За асоциативната операция „“ резултатът от пресмятането на израза не зависи от реда на действията (разкриване на скоби), което ни дава правото да пропуснем скобите в записа. За неасоциативни операции изразът при не е определен.

Вижте също редактиране