Бинарната релация, още двуместна релация или двоично отношение, е множество от наредени двойки елементи. Бинарните релации са обект на изучаване в теория на множествата, теория на наредбите, математическата логика и компютърните науки.

Означения и определения

редактиране

Два елемента   са в релация  , ако   и  , т.е.   е наредена двойка. Записва се   и се чете   е  -свързано с  , например добре познатите   и др.

Дефиниционна област   на релация е множеството от всички първи елементи на релацията.

Аналогично множество от стойности   е множеството от всички втори елементи на релацията.

Композиция   на две релации   и   е множеството от всички двойки  .

Идентитет или идентична релация   на множество   e множеството от всички  .

Обратна релация   се получава при смяна на реда на всички двойки от  , или  . Изпълено е също   и  .

Видове бинарни релации

редактиране

Рефлексивна релация е релация  , за която всеки елемент от дефиниционната област и от множеството от стойности е  -свързан със себе си, т.е.   е в сила  .

Антирефлексивна релация е релация  , за която не съществува елемент  , който да е  -свързан със себе си.

Симетрична релация е релация  , такава че  , или още релация която съвпада с обратната си  

Антисиметрична релация е налице когато е изпълнена една и само една от следните алтернативи:   или  . Формулирано с помощта на обратна релация, условието се записва:  .

Транзитиван релация се получава когато  . Формулирано с помощта на композиция, условието придобива вида:  

Кръгова релация на множество   е налице, когато  .

Наследник на релация   в множество   е най-малката транзитивна релация  , такава че  .

Една релация е релация на еквивалентност ако е едновременно рефлексивна, симетрична и транзитивна.

Частична наредба е релация която е рефлексивна, антисиметрична и транзитивна.