Боян Милчев е български орнитолог.

Боян Милчев
български орнитолог
Роден

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област Орнитология
Образование Софийски университет
Работил в Софийски университет
Лесотехнически университет

БиографияРедактиране

Роден е на 5 юли 1961 г. в Елхово. Завършва висше образование в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „зоология“ през 1986 г. [1] От 1988 до 1991 разработва дисертационния си труд върху птиците на Странджа планина, който защитава в 1991 г.[2] Първоначално работи в Биологическия факултет на Софийския университет като специалист-биолог (1991) и старши асистент (1993). Хабилитира се през 2002 г., когато е избран за доцент. От 2005 г. преминава на работа в Лесотехнически университет (Катедра „Ловно стопанство“). Там е лектор по 6 университетски дисциплини.

Има над 80 научни публикации, повечето от които в чуждестранни списания. Ръководител или участник е в десетки научноизследователски проекти. Отстоява непоколебимите си природозащитни възгледи и има съществен принос в изучаването и опазването на природата на Странджа планина и преди всичко – на нейната орнитофауна.[3][4][5][6] [7] [8] [9] [10] [11]Той проучва птиците и в две други, дотогава неизследвани планини в България – Сакар[12] и Врачанската планина[13]Научните му интереси са предимно в областта на орнитологията (фаунистика, екология), зоологията и екологията на гръбначните (птици, бозайници, влечуги и земноводни) и опазването на природата. Изследванията му върху храната на бухала (Bubo bubo)), забулената сова (Tyto alba), горската ушата сова (Asio otus), както и други видове птици (напр. черноглавата чайка (Larus melanocephalus)[14]), са сред най-всеобхватните изобщо.

Боян Милчев е съучредител и член на Българско дружество за защита на птиците и на Българско орнитологично дружество.

ИзточнициРедактиране

 1. Мирков, И. 2009. За птиците на България и техните изследователи. Библиография 1950 – 2008. Авангард Прима. С. 1 – 222.
 2. Милчев, Б. 1991. Орнитоценологични проучвания на Странджа планина в България. – Биолог. факултет, София, СНС по зоол. и хидробиол. при ВАК., автореф. канд. дис., 1 – 26.
 3. Милчев, Б. 1994. Проучване на зимуващите водолюбиви птици в Странджа планина и прилежащото Черноморско крайбрежие. – Годишник СУ, С. 85: 277 – 290.
 4. Милчев, Б. 1998. Животинският свят в ЗПТ „Устието на река Велека“ и „Силистар“. – В: План за управление на защитените местности „Устието на река Велека“ и „Силистар“, С., МОС: 77 – 86.
 5. Милчев, Б., О. Илиев. 1995. Фауна на НП „Странджа“. – В: сб. док. Странджа: опазване на биоразнообразието и устойчиво земеделско развитие. БШПОБ, София: 43 – 54.
 6. Симеонов, С., Б. Милчев. 1994. Проучване на бухала (Bubo bubo (L.)) в Странджа. I. Разпространение, местообитание и гнездова биология. – Екология, БАН, С., 26: 78 – 87.
 7. Милчев, Б. 1991. Орнитоценологични проучвания на Странджа планина в България. Автореферат кандидатска дисерт., БФ, СУ ”Св. Кл. Охридски“, 1 – 26.
 8. Milchev, B. 1994. Breeding bird atlas of the Strandja mountains, south-east Bulgaria. – Sandgrouse, 16: 2 – 27.
 9. Milchev, B. 1998. The Birds in the Bulgarian part of the Strandja mountains. I. Species list and status. – Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Fac. Of Biol., Book 1 – Zoology, 88 – 90: 25 – 43.
 10. Miltschew, B., Georgiewa. 1992. Eine Studie zum Bestand zur Brutbiologie und Ernahrung des Steinadlers, Aquila chrysaetos (L.), in Strandsha-Gebirge. – Beitr. Vogelkd., 38 (5/6): 327 – 334.
 11. Simeonov, S., B. Milchev, Z. Boev. 1998. Study of the Eagle Owl (Aves: Strigiformes) in Strandzha mountain (Southeast Bulgaria). II. Food spectrum and trophic specialization. – Acta zoologica bulgarica, 50, 2/3: 87 – 100.
 12. Milchev, B., A. Kovachev. 1998. A Contribution to the bird fauna of the Sakar mountains. – Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Fac. Of Biol., Book 1 – Zoology, 88 – 90: 45 – 53.
 13. Milchev, B., V. Georgiev. 1998. Birds of the Vratza Mountains. I. Status and composition of species. – Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Fac. Of Biol., Book 1 – Zoology, 88 – 90: 75 – 88.
 14. Milchev, B., N. Kodjabashev, Y. Sivkov, D. Chobanov. 2004. Post-breeding season diet of the Mediterranean Gull Larus melanocephalus at the Bulgarian Black Sea coast. – Atlantic Seabirds, 6 (2): 65 – 78.