Вариация (математика)

Вижте пояснителната страница за други значения на Вариация.

Вариацията е съединение без повторение.

Математическо означение:

Вариациите се използват за изчисляване на броя на начините, по които могат от дадено множество от n на брой елемента да се изберат k на брой, като редът на избиране на елементите е от значение. От дадената по-горе дефиниция на вариация без повторение на n елемента от k-ти клас следва, че техният брой е равен на произведението на броя на пермутациите от k-ти клас и броя на комбинациите на n елемента от k-ти клас:

Под вариация от k-ти клас ще разбираме всяка наредена k-орка на дадено множество.

Пример: А = {1,2,5,7,8}

{1,2,7}
{1,5,8}

ИзточнициРедактиране

  1. Брадистилов Г. Д. Висша математика, С. Техника, 1965 г. 39 с.

Вижте същоРедактиране