Време на живот или по-скоро средно време на живот в квантовата механика и физиката на елементарните частици е периодът от време в течение на който системата от частици се разпада с вероятност където е основата на натуралния логаритъм и е равна на 2,71828….

Ако се разглежда система от независими частици, в течение на време броят на останалите „живи“ частици намалява (средно) е пъти в сравнение с тяхното начално количество. Понятието време на живот е приложимо при експоненциален разпад. Броят на частиците зависи от времето :

където N0 е началният брой частици.

Понятията време на живот и период на полуразпад T1/2 са свързани помежду си.

Вижда се, че периодът на полуразпад T1/2 е с около 70% по-къс от средното време на живот t.

Външни препраткиРедактиране