Големският рид се намира в Малешевска планина. Отделя се от главното планинско било при връх Коритски чукар, на югоизток достига водослива на Горемска река с Цапаревска река. Дължина ок. 12 км, надморска височина ок. 950 м. В изт. му част се издига връх Горемска чука. Ридът има стръмни северни и южни склонове. Изграден е от метаморфни скали. Почвите са кафяви горски и излужени канелени горски. На места склоновете са обрасли с бук, дъб, келяв габър и други. Има насаждения от бял бор. В югоизточното подножие на Горемски рид е разположено село Гореме.[1]

БележкиРедактиране