Дипломатически имунитет

Дипломатически имунитет означава неприкосновеност на личността на дипломатическия агент.

Той се ползва с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава, както и по отношение на гражданската и административната ѝ юрисдикция. Дипломатът не е длъжен да дава показания като свидетел в приемащата страна.

Имунитетът не важи в случаи на вещни искове за лично имущество на територията на приемащата държава, искове за наследство, искове по професионална и търговска дейност, извършена от лицето, извън правомощията му.

Членовете на семейството на дипломата също се ползват с имунитет, ако не са граждани на приемащата страна.

Имунитетът на дипломата и на членовете на неговото семейство не ги освобождава от юрисдикцията на изпращащата дипломата страна.