Добив на метални руди

икономическа дейност

Добивът на метални руди е подотрасъл на добивната промишленост, извършващ производството на руда.[1]

Добив на метални руди
КИД-2008
-B. Добивна промишленост
→07. Добив на метални руди
07.1. Добив на железни руди
07.2. Добив на уранови, ториеви и руди на цветни метали

Добивът се извършва в открити или подземни мини, като секторът включва и първичната обработка на добития материал – раздробяване, промиване, изсушаване, синтероване, калциниране, сепарация, флотация.