Доклади на БАН

българско научно списание

„Доклади на Българската академия на науките“, накратко „Доклади на БАН“, с подзаглавия „Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences“ (на френски) и „Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences“ (на английски) е българско научно списание, издание на Българската академия на науките под ISSN на печатното издание 1310-1331 и ISSN на онлайн изданието 2367-5535. „Доклади на БАН“ е едно от най-престижните български списания и от малкото български списания с импакт фактор. Публикува се само на английски език. Съдържанието му е безплатно достъпно онлайн. Печата се в Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“.

Официалното му съкращение по ISO е „C. R. Acad. Bulg. Sci“.[1]

В списанието се публикуват статии в областта на астрономията, математиката, физиката, химията, биологията, геологията, геофизиката, науките за космоса, инженерните науки, физическата география, медицината и селскостопанските науки.[1] Право да предлагат за публикуване статии в „Доклади на БАН“ имат академиците на БАН (действителни членове) и член-кореспондентите на БАН (дописните членове).

История редактиране

Историята на списанието започва през 1946 г., когато акад. Георги Наджаков предлага на ръководството на Академията да се издава списание на Природо-математическото отделение на БАН. Предложението на акад. Наджаков е прието и на двамата с акад. Любомир Чакалов е възложено да разработят проект за издаване; отделени са парични средства и работно помещение. За главен редактор на Comptes Rendus на Природо-математическия клон е избран акад. Георги Наджаков. След тази подготовка започва набирането на научни съобщения за Comptes Rendus, тяхното редактиране и през януари 1948 г. в Държавната печатница е отпечатан първият брой на списанието.[2]

Наукометрични индикатори редактиране

Година Thomson Reuters Impact Factor Scopus IPP SCOPUS SNIP SCImago Journal Rank (SJR) Източници
2013 0.198 0.214 0.307 0.206 [3][4]
2012 0.211 [5]
2011 0.210 [5]
2010 0.219 [5]
2009 0.204 [5]
2008 0.152 [5]
2007 0.110 [6]

Източници редактиране

Външни препратки редактиране