Българска академия на науките

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за Българската академия на науките. За други значения вижте Бан.

Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни институти и други самостоятелни звена.[1] Нейни членове са академиците (действителните членове), член-кореспондентите (дописните членове) и чуждестранните членове. Научните институти и самостоятелните звена на БАН извършват фундаментални научни изследвания, подготовка на кадри, приложна и технологична дейност.

Българска академия на науките
Bulgarian-Academy-of-Sciences 4.jpg
Информация
Основана 1869 г.
Седалище София
Ръководител Юлиан Ревалски
Сайт www.bas.bg
Българска академия на науките в Общомедия

Академията е основана първоначално като Българско книжовно дружество (БКД) в град Браила, Румъния (1869). През 1878 г. дружеството премества седалището си в София и на 13 февруари 1911 се преименува на Българска академия на науките. През 1940 г. академията е преименувана на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ), като запазва това име до 1947, след което отново се преименува на БАН.[2]

Към 2009 г. БАН включва 69 научни института и централни лаборатории, както и 11 специализирани звена и централна администрация (около 70 души) с общ брой на служителите около 7400 души, от които учените са около 3570. През 2010 г. броят на институтите е намален на 42 [3] чрез сливане на такива с ниска международна оценка [4](вж. по-долу) с институти с по-висока оценка.

ИсторияРедактиране

Българско книжовно дружество: 1869Редактиране

 
Карикатура във вестник „Тъпан“. Рисува борбите между русофилите и партията „Млада България“ при образуването на Книжовното дружество – шестте члена на Добродетелна дружина и „Младите“ Любен Каравелов и Христо Ботев

Основаването на Българското книжовно дружество (БКД) става в рамките на четири дни, между 8 октомври и 12 октомври 1869 [5][2][6] в къщата на Варвара Хадживелева, Браила, Румъния; БКД е учредено като научно и литературно дружество[6], т.е. има смисъла на просветна организация. Конкретно по стар стил датите са 26 – 30 септември [2][6] и за официална дата на честване е избран 1 октомври[7].

В рамките на учредяването е приет Устав на Дружеството (на 29 септември[2]) и е избрано негово ръководство, това са първите „членове на научна книжовна дейност“ [6] – Марин Дринов (председател) [6], Васил Стоянов и Васил Друмев. Избрано е и пет-членно Настоятелство на Дружеството,[6] което трябва да се занимава с финансовите и „материалните“ въпроси [6]. През този период БКД събира и ръководи дейността на българските учени, като издава и свой печатен орган – Периодическо списание на Българското книжовно дружество (1870 – 1876) в Браила.[8]

През 1871 е избран първият почетен член на БКД, Гаврил Кръстевич. През ноември 1878 дружеството премества седалището си от Браила в София.[2][6]

След Освобождението, с усилията на Министерството на народното просвещение, Българското книжовно дружество постепенно се превръща в действителна национална академия на науките, с отделянето на три различни клона – Историко-филологически, Природо-медицински и Държавно-научен, а членовете му биват почетни, редовни и дописни[6]. Изтъкнати представители на различни клонове на науката и културата стават членове.

 
Изглед към сградата на БАН на улица „15-и ноември“ от площад „Александър Невски“ (около 1930 г.)

Периодичното списание на БКД започва да се издава отново (1882 – 1910) в София.[8] Дружеството възстановява своята материална среда и активизира дейността си след 1884, когато са избрани няколко десетки нови действителни членове и Софийска община му дарява терен за строителство на собствена сграда на улица „Цариградска“.[2]

От 1898 председател на БКД е Иван Евстратиев Гешов. [6]

Българска академия на науките: 1911Редактиране

На 19 март (6 март по стар стил) 1911 Българското книжовно дружество се преименува на Българска академия на науките (това става 3 години след провъзгласяването на независимостта на Третото българско царство).[9] Периодическо списание на Българското книжовно дружество през 1911 се преименува в Списание на БАН.[8] На следващата година, 1912, Народното събрание приема първия закон, уреждащ особения статут на организацията.

През 1925 – 1929 г. е построена сградата на БАН на улица „15-и ноември“ №1, която макар и пострадала от бомбардировките през Втората световна война продължава да се използва и днес. През 1940 г. се създава и Литературно-художествен клон на БАН [9] и академията е преименувана на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ), като запазва това име до 1947.[2]

БАН след 1944Редактиране

Скоро след Деветосептемврийския преврат през 1944 някои членове на академията, начело с председателя ѝ проф. Богдан Филов, са изключени, съдени и убити за фашистка дейност, а в началото на 1945 са избрани значителен брой нови академици. През същата година започва преобразуването на организацията по съветски образец. Тя се превръща в централно държавно учреждение, на което са подчинени повечето научноизследователски институти в страната. В Устава от 1973 изрично е вписано, че БАН „развива дейността си съобразно програмата и решенията на Българската комунистическа партия“.

Изследвания и разработкиРедактиране

Виж статии Правец (компютри), Посещение на Митеран в България и др.

БАН след 1989Редактиране

С приетите през 1989 г. временни правила и последвалия нов Закон за БАН от 15 октомври 1991 г. Академията получава пълна автономия, като ръководните органи се избират от служителите на всички научни институти (няколко десетки). [2] В същото време се поставя въпросът за ефективността на научната ѝ дейност във връзка с продължаващото финансиране от държавния бюджет.

СтруктураРедактиране

Ръководни органи на БАН са нейните Общо събрание, Управителен съвет и Председател на БАН (от 2016 г. – академик Юлиан Ревалски), като структурата, функциите и дейността на ръководните органи се определят в Устава на БАН. [10]

Според чл. 5. от Закона за БАН висш орган за ръководство и управление на Българската академия на науките е нейното Общо събрание (ОС). Членовете на ОС се избират от хабилитирани учени на основна работа в БАН. ОС приема и изменя устава, избира председателя и заместник-председателите, главния научен секретар и членовете на Управителния съвет на БАН. Чл. 32. (1) на действащия Устав на БАН гласи:

Постоянните научни звена – институти, централни лаборатории, центрове и музеи, създадени от ОС на БАН, са автономни." [11]

Според чл. 10. от Закона на БАН Народното събрание предоставя в собственост на БАН стопанисваните от нея държавни терени, сгради, машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични средства и други движими вещи. Разпореждането с това имущество може да се извършва само в интерес на академията и с решение на ОС. Нови действителни и дописни членове, както и чуждестранни членове в областта на науката, културата и изкуството, се избират от настоящите академици според правилник, утвърден от събранието на академиците и член-кореспондентите, като броят на академиците не може да надвишава 80 души, а на член-кореспондентите – 120 души. [12]

Институти и лабораторииРедактиране

 
Сграда на Централна лаборатория по висша геодезия, Център по архитектурознание, Институт по водни проблеми, Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене, Блок 1 на БАН

БАН развива научна дейност в практически всички области на човешкото познание: математически, физически, геоложки, химически, биологически, инженерни, хуманитарни и обществени науки. Създаването на отделни институти, които са самостоятелни подразделения на академията, започва след 1945.[2] Академията разполага и със собствено издателство – академичното издателство „Проф. Марин Дринов“.

ПроектиРедактиране

През 2013 г. сеизмологичния център към геофизичния институт на БАН (НИГГГ) стартира проект с технологичната компания NOVANOR (Нованор) за разработка на система за ранно оповестяване на земетресения чрез използване на мобилни устройства като част от краудсорсинг система. На 24 май 2014 г. по време на силното земетресение в София, системата успява успешно да идентифицира настъпилия трус няколко минути преди настъпването му. [13] По данни на академията подобни системи представляват бъдещето на сеизмологията и същевременно са незаменим инструмент в изучаването на сеизмичните процеси.

Заедно с българската фирма „СекНет“ е разработен пилотен проект на криптографска система чрез която се придобиват възможности за изграждане на защитени мрежи за обработка на класифицирана информация до най-високото разрешено ниво на сигурност и за бъдещо развитие и осигуряване на съвместимост на защитените комуникации със страните от НАТО и ЕС.

Други проекти на академията включват разработване на технология за производство на трислоен сепаратор с мембрана за VRLA батерии съвместно с Exide Technologies и проект за изпитване на батерии с цел установяване влиянието на тънки подложки от стъклена вата върху работата на батериите в проект с OCVTM Non-Woven Technologies.

Научна продукцияРедактиране

Днес в БАН работят около 17% от кадрите, заети с наука в България и тя дава над 50% от научната продукция в страната. Дейността на около 3500-те учени е свързана с около 50% от защитените български патенти. БАН изпълнява след спечелени конкурси 40% от научните проекти в България, получили финансиране по общоевропейските Рамкови програми за научни изследвания и технологично развитие (на английски: Framework programmes for research and technological development). В периода 1992 – 2006 г. БАН участва с 427 проекта в Рамковите програми (от общо 790 проекта от България в същия период) и има 26 млн. лева усвоени субсидии.[14]

По българска методика ефективността на научната дейност се измерва като съотношение на производителността на труда (научни публикации) спрямо вложените средства. Според едно такова изследване, проведено от Румъния през 2007, по научна продукция на 1 милион вложени евро от бюджета България е на първо място в света.[15] Това се интерпретира като опасна и прекалена интензивност при ниско финансиране. По този критерий в първата десетка са България, Словакия, Естония, Латвия, Румъния, Полша, Унгария, Литва и Русия, а в последната десетка са Люксембург, Япония, САЩ, Германия, Франция, Исландия, Швеция, Австрия, Финландия и Норвегия.[15]

Годишен отчет: 2010Редактиране

Всяка година БАН публикува годишен отчет за своята дейност.

Според отчета за 2010 БАН има (като количество):

Публикации

 • Брой публикации: 10 295, в това число:
  • В международни списания: 2553, както и 130 издадени в чужбина монографии и сборници.
  • В български списания: 2432, както и 266 издадени в България монографии и сборници

Научни реализации

 • Разработки с иновационен характер: 1029.
 • Поддържани патенти: 148

Обучение

 • Брой обучавани в БАН докторанти: 581.
 • Лекционни часове във висши училища: 57 448 часа.[16]

Външна оценка на БАНРедактиране

През 2009 г. Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA – „All European Academies“), представени от екип от 40 учени от 17 страни от ЕС, направиха първото детайлно международно научно оценяване на изследователските звена на Българската академия на науките. Резултатите от оценката подреждат общо 71-те звена на БАН по няколко критерия в следните групи[4]:

Критерий „Качество и продуктивност“
Група 1 (A+) Група 2 (A) Група 3 (B) Група 4 (C) Група 5 (D)
работа с водещо място в международен план. Институтът е смятан за международен лидер – 0 (0%) работа, конкурентоспособна в международен план. Институтът има важни приноси в областта си и е смятан за международен актьор – 17 (24%) видима в международен план работа. Институтът е направил ценни международни приноси в областта си – 36 (51%) стабилна изследователска работа, видима само в национален мащаб – 17 (24%) без солидна изследователска работа – 1 (1%)
Критерий „Значимост и обществена полезност“
Група 1 Група 2 Група 3
с важно значение – 44 (62%) със средно значение – 26 (37%) без обществено значение – 1 (1%)
Критерий „Перспективност“
Група 1 Група 2 Група 3
много перспективни – 26 (37%) средно перспективни – 33 (46%) ниско перспективни – 12 (17%)

Общата оценка е: „Оценяващият комитет стигна до недвусмисленото заключение, че мнозинството от институтите на БАН извършват ценна изследователска дейност според международните стандарти. В някои от случаите открихме изследователски групи, които работят на челни световни позиции. Екипът оценители смята този обобщен резултат за впечатляващо постижение, имайки предвид особено трудните условия за провеждане на изследвания в България.“. [17]

Те отбелязват като тревожна тенденция: „Добрият, до отличен, изследователски потенциал в БАН, а значи и в България, е в опасност поради недостатъчното финансиране. Понастоящем системата функционира в режим на оцеляване. Сега голямата тревога е за следващото поколение учени“.[17]

Оценителите препоръчват: „Подкрепяйте младите изследователи. Подобрете рамките на финансирането. Намерете баланса между изследователска дейност и преподаване. Създайте бюра за технологичен трансфер. Подобрете качеството на научното публикуване. Стимулирайте гъвкавостта. Създайте международни консултативни комитети.“[17]

Финансов одитРедактиране

На 18 май 2010 министърът на образованието Сергей Игнатов съобщава, че в БАН започва финансов одит, който е назначен от министерството, по време на който не могат да се правят никакви преобразувания и започнатата от академията реформа ще бъде блокирана. [18]

ДругоРедактиране

В чест на Българската академия на науките са наречени връх Академия [19][20] и местността Лагер Академия на остров Ливингстън, Антарктика.

ИзточнициРедактиране

 1. Чл. 1. от Закона за БАН: „Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която обхваща академичните институти и други самостоятелни структурни звена.“
 2. а б в г д е ж з и История на БАН. // БАН / уеб сайт bas.bg. Архивиран от оригинала на 11 април 2010. Посетен на 11 март 2008.
 3. в-к „Класа“, 2.3.2011
 4. а б Доклад на комисията за оценяване на научното ниво на институтите на Българската академия на науките
 5. 26 – 30 септември стар стил
 6. а б в г д е ж з и к Ани Гергова, Българска книга: енциклопедия, Пенсофт, 2004, стр. 102
 7. На тази дата, 1 октомври 2009, events.bg, 1 октомври 2009
 8. а б в Захариев, Ясен (2008) Философските организации: Ентусиазъм и инициатива. В: Философският XX век в България. Изток-Запад, София, стр. 185 – 205. ISBN 9789543214433
 9. а б Филип Панайотов, Иванка Николова, България – 20 век: алманах, изд. Труд, 1999, стр. 551
 10. Правилник за дейността на Централно управление на БАН, БАН / bas.bg
 11. Устав на Българската академия на науките, сайт на БАН / bas.bg
 12. Правилник за избиране на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, сайт на БАН / bas.bg
 13. Novanor early warning system
 14. Участие на БАН в международни проекти, сайт на БАН / bas.bg
 15. а б „БАН. Науката в България в началото на XXI в. Анализ“. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, София, 2009 стр. 33 – 34 и стр.75
 16. Годишен отчет на БАН за 2010, София, bas.bg
 17. а б в Резюме от резултатите от оценката на институтите на БАН
 18. Сергей Игнатов прати финансов одит на БАН, в. Дневник, 18 май 2010
 19. Справочник за антарктическите географски наименования. // ИМИ-БАН, сайт на Министерство на външните работи, Комисия по антарктическите наименования. Архивиран от оригинала на 11 април 2010. Посетен на 24 юни 2006. Academia Peak 62°40'00" S; 60°12'52" (на английски)
 20. Composite Gazetteer of Antarctica. // SCAR Gazetteer, сайт на австралийско правителство. Посетен на 11 април 2010. Academia Peak (на английски)

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране