Отваря главното меню
Еднополюсен генератор

Еднополюсният генератор е постояннотоков електрически генератор, който работи на принципа на Фарадеевия диск (на фигурата). Характерно за подобна машина е, че е единствена по рода си въртяща се машина, която генерира постоянен ток без комутатор или токоизправител. Електродвижещото напрежение е неизменно по посока за дадена посока на въртене (и посока на магнитното поле), откъдето произлиза и името - еднополюсен генератор.[1] Действието се обяснява по следния начин. Един диск от проводящ материал се върти с постоянна ъглова скорост ω в хомогенно и паралелно на оста на диска постоянно магнитно поле . Клемите на генератора са свързани към оста и периферията на диска с четкови контакти. Поради азимуталното движение в магнитно поле със скорост , електроните в диска изпитват радиална сила:

,

където е заряда на електрона, а единичния вектор в радиално направление (направление по радиуса на диска).

при което дискът се поляризира (зарежда) и се образува електростатично поле:

Индуцираното на клемите напрежение има следния вид:

ИзточнициРедактиране