Експеримент (от латински: experimentum) е изследване на дадени явления чрез възпроизвеждането им при точно определени условия или чрез целенасочено въздействие върху тяхното протичане. Бива естествен (полеви) и лабораторен. Експериментирането се прилага в множество научни области[1], сред които някои природни и социални науки, в това число физиката, медицината, психологията. Негово звено може да бъде моделирането. Думата е синоним на думата опит.

„Експеримент“ е термин за принцип, невъзможно да бъде категоризиран с етикети като „успех“ и „провал“. Всеки експеримент води до резултати, които обогатяват създателя му чрез нови знания и умения, а те сами по себе си са плодородна почва за надграждане на мирогледа.

Приема се, че експериментите водят до каузални заключения, защото при един вариращ фактор, предполаган като причина на изследваното явление, другите фактори, оказващи реално или предполагаемо влияние, се поддържат константни. Следователно може да се каже, че какъвто и ефект да се получава в такива случаи, той е бил причинен от варирания фактор.[2]

Видове експериментиРедактиране

Контролиран експериментРедактиране

Контролираните експерименти намират широко приложение в много области на науката. Използват се с цел да се установи влияние или връзка между две или повече (до четири) променливи. Изследователят задава измененията на едната променлива и отчита настъпилите промени във втората (останалите). Към контролираните експерименти се отнасят и тези от типа „Преди – след“. Състоянието на наблюдаваната променлива се отчита не веднъж, а два или повече пъти в хода на експеримента. Прилагат се и контролирани експерименти с контролни условия, при които настъпилите по време на експеримента изменения се съпоставят не със собственото си изходно положение, а с тези на контрола.

Полеви експериментРедактиране

Полевите експерименти са наречени така с цел да се направи разграничение с лабораторните експерименти. Често това се използва в социалните науки, специфично в икономическия анализ, полевите експерименти имат преимуществото, че техните резултати се наблюдават в естествени условия, а не в изкуствена лабораторна среда.

Вижте същоРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Думата в РБЕ
  2. Кентауиц, Б.Х., Родигър ІІІ, Х.Л., и Елмс, Д.Дж. (2011). Експериментална психология. Девето издание. София: Изд. „Изток-Запад“. ISBN 978-954-321-792-2