Лаборатория

Лабораторията е помещение или група от помещения, които са оборудвани за провеждане на високоспециализирани изследвания и анализи, експерименти и измервания[1][2]. Наименованието произхожда от лат.laboro, laborare“ – трудя се[2][3]; в буквален превод означава „работилница“.

Видове лабораторииРедактиране

Според предназначениетоРедактиране

УчебниРедактиране

В тях се демонстрират структурата и свойствата на изучаваните обекти – химични вещества, физични тела, организми.

ПроизводствениРедактиране

В тях се провеждат изследвания за определяне на качеството на входящата суровина и произвежданата продукция.

КонтролниРедактиране

В тях се осъществява независим контрол върху структурата и свойствата на изследваните обекти. Становищата на контролните лаборатории често се използват за арбитраж.

НаучниРедактиране

В тях се провеждат експерименти за проверка на научни хипотези и за получаване на нови вещества, тела или технологии.

Според обхвата на дейностРедактиране

БиологичниРедактиране

В тях се изследват строежа и функциите на организмите.

КомпютърниРедактиране

Компютърни изследователски центрове в рамките на държавни организации или компании.

ХимичниРедактиране

В тях се изследват състава и свойствата на различни вещества и химични съединения.

ФизичниРедактиране

В тях се изследват структурата и свойствата на различни физични тела.

СпециализираниРедактиране

В тях се изследват физичните, химичните и биологичните свойства на обособени групи от вещества, тела или организми. Към тях се отнасят:

  • ботанични – за изследване на растенията;
  • геологични – за изследване на скалите и полезните изкопаеми;
  • медицински – за изследване на болните организми;
  • медико-диагностични лаборатории:
  • микробиологични – за изследване на строежа и функциите на микроорганизмите;
  • паразитологични – за изследване на паразитите;
  • патологични – за изследване на увредените от болести части на организмите;
  • и още много други.

БележкиРедактиране

Вижте същоРедактиране