Елипсоидът е триизмерна повърхност, която е аналог на елипса в триизмерното пространство. Уравнението на елипсоида в Декартова координатна система xyz е:

Сфероид
Елипсоид

където a и b са радиусите по ос x и у, а c – по z.

Когато два от радиусите са равни, елипсоидът се нарича ротационен или сфероид и се получава чрез въртене на елипса около една от осите му.

ОбемРедактиране

Обемът на елипсоида   е

 

Сфера с радиус   е с обем  

Формата на Земята в първо приближение може да се представи като елипсоид.