Ентомология

(пренасочване от Ентомолог)

Ентомологията е дял на биологията, който изучава насекомите. Както всички биологични науки, тя се разделя на обща и приложна.

Обща ентомология редактиране

Общата ентомология изучава:

 • Филогения, систематика и таксономия на насекомите
 • Морфология на насекомите
 • Анатомия и физиология на насекомите
 • Биология на насекомите, в т.ч.
  • Размножаване
  • Развитие и метаморфоза
  • Генерация
  • Поведение
 • Екология на насекомите, в т.ч.
  • Абиотични фактори (температура и влага)
  • Едафични фактори (почва и светлина)
  • Биотични фактори (храна, микроорганизми, другите насекоми...)

Приложна ентомология редактиране

Приложната ентомология изучава значението на насекомите за различните аспекти на човешката дейност. Тя включва:

Земеделска редактиране

Земеделската ентомология изучава полезната и вредната ентомофауна в посевите и създава методи за оценка и борба, включително биологична (използване на ентомофаги), за нуждите на растителната защита. Допълнителен дял от земеделската ентомология са и ненасекомните неприятели по земеделските култури.

Специалната земеделска ентомология разглежда насекомите от гледна точка на техния основен гостоприемник и ги дели на:

Медицинска и ветеринарна редактиране

Медицинската ентомология изучава паразитните насекоми (бълхи, въшки и др.) и насекомите-преносители на заразни болести по хората и животните (мухи, комари, мравки и др.).

Екологична (мониторингова) редактиране

Мониторинговата ентомология изучава разпространението и числеността на определени видове насекоми, които имат специфични изисквания към условията на средата, в която живеят. Това са т.нар. „индикаторни организми“. Чрез тяхното определяне и преброяване могат да се докажат настъпилите промени в екосистемата. Така например, при изсичането на голям брой дървета в една гора до почвата започва да достига повече светлина. Вследствие от това там се заселват и размножават светлолюбиви и сухолюбиви летящи насекоми, а тъмнолюбивите, и влаголюбивите пълзящи насекоми намаляват, и изчезват.

Стопанска редактиране

Стопанската ентомология изучава начините за отглеждане и повишаване на продуктивността на полезните за човека насекоми.

Пчеларство редактиране

Изучава пчелите.

Бубарство редактиране

Изучава копринената пеперуда Bombyx mori, чиито пашкули са известни в практиката като „буби“.