Кинетична енергия

Кинетичната енергия Т на едно тяло е мярка за неговото механично движение и се определя като следствие от Закона за запазване на енергията. Формулата за определяне на кинетичната енергия T е:

Извеждането на тази формула може да се получи от Закона за запазване на енергията, приложен за една механична система, състояща се от едно-единствено тяло. В този случай той гласи, че изменението на кинетичната енергия T на системата е равна на извършената работа за промяна на скоростта на тялото. В подходящо избрана отправна система, началната скорост на тялото е равна на нула и кинетичната енергия е равна на нула. Под действието на сила F, тялото се ускорява от нула до скорост и системата получава енергия T. Съгласно Закона за запазване на енергията, в този случай T = A.

Нека върху това тяло подейства сила. Нека означим с a ускорението, което придобива тялото под действие на силата F и с скоростта на движение на тялото.

Връзка между работа и Кинетична енергия

Извършената работа A в този случай е:

,

Съгласно Втория закон на Нютон

,

и след заместване се получава

,

Кинетичната енергия е скаларна величина.

Мерната единица за кинетичната енергия е Джаул (J), същата, като мерната единица за работа.

Числените стойности на кинетичната енергия за едно тяло са винаги положителни. Кинетичната енергия на едно тяло е нула, когато то се намира в покой, относно инерциална отправна система.

Вижте същоРедактиране