Потенциална енергия е вид енергия, свързана с положението, позицията на дадено тяло или система. Наречена е потенциална, защото има потенциала да промени състоянието на дадена система или да се превърне в енергия от някакъв друг вид (най-често кинетична енергия). Съществуват няколко вида потенциална енергия.

Пример на превръщане на потенциална енергия в кинетична

Гравитационна потенциална енергия редактиране

Гравитационната енергия или гравитационният потенциал е енергия, свързана с гравитационната сила и гравитационното поле. Факторите, които играят роля, са относителната височина, на която се намира тялото спрямо ниво, избрано за нулево, и силата на гравитационното поле в тази точка. Силата на гравитационното поле не е константа и варира с местоположението, но при малки промени може да се счита за постоянна. Така например в близост до повърхността на Земята земното ускорение g е равно на 9,8 m/s2. Тогава потенциалната енергия е:

 

Ако силата на гравитационното поле не може да се счита за постоянна, тогава трябва да се ползва интегралния метод. Гравитационната потенциална енергия на маса m1 на разстояние r от друга маса m2 (считайки m2 за неподвижна) е:

 .

Еластична потенциална енергия редактиране

Еластичната потенциална енергия е свързана с енергията на еластичен предмет, например пружина или лък. Когато такъв предмет се деформира при приложено напрежение на разтягане, свиване или усукване в него се съхранява еластична потенциална енергия, която се дава с формулата:

 .

Химична потенциална енергия редактиране

Химичната потенциална енергия е форма на потенциална енергия свързана със структурното подреждане на атомите и молекулите. Това обикновено са йонните и ковалентните връзки. Енергията, съдържаща се в тези връзки, може да се превърне в друг вид енергия по време на химична реакция.

Електростатична потенциална енергия редактиране

 
Плазма

Ако едно електрически заредено тяло е в покой, неговата електростатична потенциална енергия се дължи на позицията му по отношение на другите заредени тела. Казано с други думи, това е енергията на електрически заредено тяло в електрично поле. Дефинира се като работата, извършена по преместването на този заряд от безкрайност до настоящата му позиция при положение, че на тялото действат само електрически сили. Работата не е нула, ако има поне още едно заредено тяло.

Най-опростеният случай е на два точкови заряда A1 и A2, съответно с електрически заряди q1 и q2. Работата W за преместване на A1 от безкрайност на разстояние d от A2 е:

 

където k е константата на Кулон, равна на  .

Вижте също редактиране