Комплексни системи e подобласт на теорията на системите, и е модерна математическа наука (която може да се проследи поне до 60 г. на 20 век в Русия), и представлява интердисциплинарно изучаване на системите и по-точно комплексните системи, особено в областта на кибернетиката и математиката [1]. Всяка физична система е ограничена във време-пространството [2], и нейното устройство може да бъде измерено.

Комплексна или сложна система е система, образувана или съставена от множество взаимосвързани и взаимодействащи части (подсистеми), при което сложната система придобива нови свойства, които отсъстват на подсистемно равнище и не могат да бъдат сведени до свойствата на подсистемното равнище.

Популярният израз, използван за описване на това свойство на комплексните системи, е „цялото е повече от сумата на съставните му части“. В науката се използва терминът синергизъм (синергия).

Уравненията, от които произтичат модели на комплексни системи, често могат да бъдат свързани със статистическата физика, информационната теория, както и нелинейната динамика, и представляват детерминистки и въпреки това непредвидими естествени системи, които са приемани за фундаментално комплексни.

Източници редактиране

  1. Valentina Mihaela Ghinea, Complex systems dynamics and their dynamic simulation. Romanian Science Academy
  2. A categorical and higher dimensional algebra framework for complex systems and spacetime structures R. Brown, J. F. Glazebrook & I. C. Baianu

Вижте също редактиране