Котловина

форма на релефа
Rivierdal.jpg

Котловината представлява малка долина, вдлъбната овална форма на релефа, оградена от хълмисти или планински склонове. Котловините биват по произход – тектонски, вулканични, ерозионни, ледникови, карстови; по форма – плоскодънни, изтеглени; по режим на оттока – проточни, отточни и безотточни. Характеризира се със специфичен микроклимат и температурни инверсии. Има и подводни (морски) котловини.

Вижте същоРедактиране