Дял от езикознанието, изследващ лексиката (речника) на езика и лексемата (думата) като речникова единица.

Типични приложения на лексикологията са съставянето на тълковни речници, синонимни речници и др.

ДяловеРедактиране

  • семантика – изучава смисъла на думите и словосъчетанията
  • етимология – изследва произхода на думите
  • фразеология – занимава се с устойчивите словосъчетания („имам зъб на“, „обръщам внимание“)
  • лексикография – занимава се с описанието на словното богатство на езика (приложение – съставяне на речници)
  • ономастика – изучава собствените имена; дели се на топонимия (географски названия) и антропонимия (лични, семейни, родови, прякори, псевдоними, крептоними)