Лични данни – легалната дефиниция на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обхващат се данни от всякакво естество, които сами или в съвкупност с други данни могат да доведат до еднозначна идентификация на конкретно физическо лице.

Определението в закона съдържа четири основни градивни елемента:

  • „всяка информация“
  • „свързана с“
  • „идентифицирано или подлежащо на идентификация“
  • „физическо лице“

Всяко лице има право на защита на личните данни. Това включва правото на лицата на защита срещу записване, обработване, прехвърляне и съхраняване на техните лични данни.

В България личните данни се защитават и администрират от Комисията за защита на личните данни[1].

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране