Лукрециите (Lucretii) са римски патриции от gens Lucrècia, появили се от 5 век пр.н.е. в Римската република. Мъжкото им име e Лукреций (Lucretius), а женското – Лукреция (Lucretia).

Денарий: Лукреций Трио, CN(aeus) LVCR(etius) TRIO

Те имат когномен Триципитин (Tricipitinus, Flavus). Плебейските им клонове са с когномен Gallus, Ofella, Vespillo и Carus. Двама члена на фамилията с когномем Trió са магистри на Монетния двор и секат монети.

Известни от фамилията: