Микроикономиката, от гръцките „μικρό“ – малък, и „οικονομια“ – икономика, през английското „microeconomics“, е клон на икономическата наука, който изучава как индивидуалните субекти на икономиката, като домакинствата и фирмите, взимат конкретни решения, за да разпределят ограничени ресурси [1], обикновено в пазарите, където стоки и услуги се купуват и продават.

Търсене и предлагане
Икономиката като завършен цикъл

Друго определение: дял на икономиката, който изучава икономическото поведение на единични потребители, предприятия и индустрии и разпределянето на общата продукция и доход помежду им. Пример за микроикономически модел е да се гледа на индивида както като на доставчик на труд и капитал, така и като на единствен потребител на крайния продукт. От друга страна, предприятието се анализира в ролята си на доставчик на краен продукт и потребител на труд и капитал. Тази рамка определя картина на икономиката във вид на завършен цикъл.

Най-използваният модел в микроикономиката, обаче, е този за търсенето и предлагането. Той се основава на допускането, че индивидът винаги търси начин да увеличава личното си щастие, а предприятието – личната си печалба. В общия случай изводът е, че единствено свободния пазар води до най-добрия възможен резултат за всеки член на обществото. Според Адам Смит това се получава благодарение на невидимата ръка (обществото се саморегулира в пазарна среда). Тези допускания и изводи търпят много сериозна критика в икономическата наука, но си остават основополагащи като достатъчно опростени, но ефективни.

Микроикономиката има за цел по-доброто разбиране на пазарите и другите механизми за размяна на стоки и услуги, определянето на цени и разпределението на благата в обществото.

Приложна микроикономика редактиране

Приложната микроикономика обхваща различни области на изследване, много от които ползват методи от други изследователски полета, приложната работа в микроикономиката включва малко над основното по ценова теория, търсене и предлагане. Икономика на града изследва предизвикателствата, пред които се изправят градовете, като например тяхното разпростиране и растеж, замърсявания на въздуха и водата, претовареност на трафика, и използва полета от градската география и социология. Икономическата история изследва еволюцията на икономиката и икономическите институции, ползвайки методи и техники от полетата на икономиката, историята, географията, социологията, психологията и политологията. Икономика на труда изследва заплащанията, наемането и динамика на трудовите пазари. Право и икономика прилага микроикономическите принципи до избора и прилагането на конкурентни правни устройства и тяхната съотносима ефективност.

Бележки редактиране

 1. ((en)) Marchant, Mary A.; Snell, William M. "Macroeconomic and International Policy Terms Архив на оригинала от 2010-03-08 в Wayback Machine.". Университет Кентъки, линк от 4 май 2007

Библиография редактиране

 • Bade, Robin и др. Foundations of Microeconomics. Addison Wesley Paperback, 2001.
 • David Colander, Microeconomics, McGraw-Hill Paperback, 7-о изд.: 2008
 • Dunne, Timothy, J. Bradford Jensen, Mark J. Roberts. Producer Dynamics: New Evidence from Micro Data. University of Chicago Press, 2009. ISBN 9780226172569.
 • Eaton, B. Curtis; Eaton, Diane F.; Douglas W. Allen. Microeconomics. Prentice Hall, 5-о изд.: 2002
 • Frank, Robert A.; Microeconomics and Behavior. McGraw-Hill/Irwin, 6-о издание: 2006.
 • Friedman, Milton. Price Theory, Aldine Transaction: 1976
 • Jehle, Geoffrey A.; Philip J. Reny. Advanced Microeconomic Theory. Addison Wesley Paperback, 2-ро изд.: 2000.
 • Hagendorf, Klaus, Labour Values and the Theory of the Firm. Part I: The Competitive Firm. Paris: EURODOS, 2009. – Марксистка критика и анализ на труда и фирмите.
 • Hicks, John R. Value and Capital. Clarendon Press. 1939, 1946 2-ро редактирано изд.
 • Katz, Michael L.; Harvey S. Rosen. Microeconomics. McGraw-Hill/Irwin, 3-то издание: 1997.
 • Kreps, David M. A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press: 1990
 • Mankiw, N. Gregory. Principles of Microeconomics. South-Western Pub, 2-мо издание: 2000.
 • Mas-Colell, Andreu; Whinston, Michael D.; Jerry R. Green. Microeconomic Theory. Oxford University Press, US: 1995.
 • McGuigan, James R.; Moyer, R. Charles; Frederick H. Harris. Managerial Economics: Applications, Strategy and Tactics. South-Western Educational Publishing, 9-о издание: 2001.
 • Nicholson, Walter. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions. South-Western College Pub, 8-о издание: 2001.
 • Perloff, Jeffrey M. Microeconomics. Pearson – Addison Wesley, 4-то издание: 2007.
 • Perloff, Jeffrey M. Microeconomics: Theory and Applications with Calculus. Pearson – Addison Wesley, 2007
 • Pindyck, Robert S.; Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics. Prentice Hall, 7-о издание: 2008.
 • Ruffin, Roy J.; Paul R. Gregory. Principles of Microeconomics. Addison Wesley, 7-о издание: 2000.

Вижте също редактиране