Мисия на Европейския съюз за погранична помощ на Молдова и Украйна

Демократично управление редактиране

Статус на проекта: Активен

Продължителност: 30 ноември 2005 – 30/11/2015

Адрес: 13, Uyutnaya Str., Odessa, Ukraine

Телефон: +38 (048) 236 52 72

Официална уебстраница: www.eubam.org

e-mail: press@eubam.org

ОСНОВНИ ЦЕЛИ редактиране

 • Работа с властите на Молдова и Украйна за хармонизиране на техните гранични стандарти и процедури с онези, които преобладават в страните-членки на ЕС.
 • Повишаване на професионалния капацитет на молдовските и украинските митническите и граничните служби на оперативно равнище.
 • Подобряване на сътрудничеството между граничната охрана и митническите служби и с други правоприлагащи органи, както и да се улесни трансграничното и международно сътрудничество.
 • Насърчаване изграждането на доверие и допринасяне за мирно уреждане на конфликта в Приднестровието.
 • Ангажиране с гражданското общество и подкрепа на партньорски служби за борба с корупцията и добри правителствени мерки.

ИСТОРИЯ редактиране

Мисията на ЕС за съдействие в областта на граничния контрол в Молдова и Украйна (EUBAM) стартира на 30.ноември 2005 г. след искане, направено съвместно от страна на президентите на Република Молдова и Украйна към Европейската комисия. Налице е широка незаконна трансгранична дейност, включваща трафик на хора, контрабанда и друга незаконна търговия, която се случва по протежението на Молдовско/Украинската граница – дълга 1’222 км. Явление, подпомогнато от отцепническия регион на Приднестровието в Молдова (който непосредствено следва 454 км от същата граница), над който правителството на Молдова няма никакъв контрол. В резултат на това двете правителства губят значителни суми, борейки се срещу организираната престъпност.

Изцяло финансирани от Европейския съюз в рамките на Европейската политика за съседство и партньорство, както и с Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (UNDP), която действа като изпълняващ партньор, EUBAM е консултативен технически орган с мандат за подобряване на капацитета за управление на границите – граничната охрана и митническите органи и други правоприлагащи органи и държавни агенции на Молдова и Украйна. Предлагайки всестранна подкрепа и уповавайки се на най-добрите практики на ЕС от централата си в Одеса и шест местни служби от двете страни на общата Молдовско / Украинска граница, EUBAM предвижда, че граничните и митническите процедури и стандарти в Молдова / Украйна в крайна сметка ще отразяват тези, преобладаващи в Европейския съюз.

В по-широк контекст и в рамките на Европейската политика за съседство, EUBAM е уникален инструмент, чрез които ЕС се стреми от една страна да се насърчи движението на законната търговия и пътуванията, и от друга страна, да гарантира сигурността на своите граждани и да се справи с престъпността.

EUBAM има бюджет от € 21 милиона (2011 – 13) и персонал от около 100 командировани служители от държавите членки на ЕС, както и 126 служители от Молдова и Украйна. Меморандум за разбирателство, подписан от Европейската комисия, правителството на Молдова, и правителството на Украйна в края на 2005 г. е правната основа на EUBAM, докато Консултативен съвет, който заседава два пъти годишно – действа като орган на управление на Мисията. Шестте основни съкровени ценности на Мисията са неутралност, партньорство, надеждност, резултати, обслужване и прозрачност. Мандатът на мисията вече е бил удължаван три пъти (през 2007, 2009 и 2011), с настоящия мандат, изтичащ на 30 ноември 2015.

КОИ СА EUBAM? редактиране

EUBAM се състои от повече от 200 служители – около 100 командировани и наетия персонал от държави членки на ЕС, 126 служители поданици на Молдова и Украйна. Експертите от държавите членки на ЕС обикновено имат опит в граничната охрана, митническите услуги или полицейските сили в родните си страни; много от тях са командировани от своите правителства да служат мандатно в Мисията.

Като професионалисти отдадени на подкрепата на партньорските служби на Република Молдова и Украйна, и като посланици на Европейския съюз, целият персонал на EUBAM се придържа към основните ценности на неутралност, партньорство, надеждност, резултати, обслужване и прозрачност на Mисията.

Повечето от висшето ръководство на EUBAM, ръководителите на секции и административните служители работят от централата на Мисията в Одеса, пристанищен град в южната част на Украйна. По-голямата част от командированите гранични и митнически експерти, междувременно са базирани в една от шестте местни служби в Района на Отговорност на Мисията (AоR): три в Украйна, и три Молдова. В допълнение, Мисията вече има Бюро за свръзка в Кишинев, Молдова.

МАНДАТЪТ редактиране

Сътрудничеството между Мисията и нейните молдовски и украински партньори се очертава в Меморандума за Разбирателство (МР – the MoU), подписан на 7 октомври 2005. Меморандумът за Разбирателство предвижда мандата, механизмите за координация и статута на Мисията, помощта, правните отговорности и продължителността на Мисията. Въпреки че подкрепящата/консултативна роля на EUBAM предоставя определени привилегии, тя не разполага с изпълнителни правомощия. Освен това, въпреки че политическата нестабилност в Приднестровската част от Молдова изиграва централна роля в създаването на Мисията, тя не се намесва на политическо ниво и не играе пряка роля в какъвто и да е политически процес. Независимо от това, EUBAM се надява, че подкрепата, която може да предложи на техническо/консултативно ниво, и подкрепяйки мерките за изграждане на доверие, ще допринесе значително за евентуалното уреждане на конфликта.

ТЯХНАТА МИСИЯ редактиране

 • Да се допринесе за повишаване на капацитета на митническото управление на общата граница и възможностите на Молдова и Украйна да се борят срещу трансграничната и организираната престъпност и да се доближат стандартите на граничните и правоприлагащите органи до тези на ЕС.
 • Съдействие за Молдова и Украйна в изпълнение на техните ангажименти съгласно плановете на Европейската Политика за Съседство и споразуменията за партньорство и сътрудничество.
 • Да се допринесе за мирното разрешаване на конфликта в Приднестровието Архив на оригинала от 2010-07-06 в Wayback Machine..

КЪДЕ РАБОТЯТ? редактиране

Молдовско-украинската държавна граница е 1’222 км, състояща се от 955 км „зелена“ (земна) граница и 267 км на „синя“ (речна) граница. EUBAM обхваща цялата дължина чрез шест полеви офиса (3 от молдовска страна, 3 от украинска страна), Бюро за свръзка в Кишинев и Главно седалище в Одеса.

КАК ЩЕ ИЗПЪЛНЯТ МИСИЯТА СИ? редактиране

EUBAM осигурява обучение по време на работа, техническа помощ и консултации на молдовската и украинската граничната охрана и митническите служби, укрепване на тяхната способност за справяне с митническите измами, откриването на случаи на контрабанда и трафик на хора и извършва ефективен граничен и митнически контрол и наблюдение на границата. Мисията осигурява курсове за обучение посветени на ключови въпроси за митническия и граничен контрол, като например: анализ на риска и техники за борба с контрабандата, организира учебни посещения в държавите членки на ЕС, за да се наблюдават най-добрите практики на ЕС и да се вземе участие в обмена на информация, и на всички нива се опитва да насърчи подобряване на междуведомственото сътрудничество и хармонизация в рамките на всяка държава, както и на трансгранично ниво между съответните слжби на Молдова и Украйна.

EUBAM провежда редовни съвместни гранични патрули с нейните партньори, както и специални съвместни операции за граничен контрол (JBCOs), най-новата от които – AKKERMAN 2011 – в резултат са конфискувани контрабандни пратки и са разкрити митнически измами на обща стойност 3,2 милиона евро, шест-кратно увеличаване в сравнение с TYRA 2010 (специална съвместна операция за граничен контрол). Подкрепата на EUBAM е от решаващо значение за създаването на Предварителна Система за Обмен на Информация (PAIES), която от април 2008 г. е дала на митническите служби на Молдова и Украйна начинът, по който те могат да споделят, имат бърз достъп и координират информация за вноса и износа, като по този начин се помага за справянето с митническите измами и други незаконни дейности.

EUBAM участва в две постоянни работни групи с граничните служби на приемащите страни: едната се фокусира върху незаконната миграция и трафика на хора, а другата върху контрабандата с оръжия, контрабанда и митнически измами. Тя (EUBAM) също така предоставя неутрални, технически становища относно изпълнението на Съвместната декларация (подписана от президентите на Молдова и Украйна – декември 2005 г.), което въвежда нов митнически режим, при който фирмите, базирани в Приднестровския район на Република Молдова, могат да получат достъп до Европейски търговски преференции за износа си, при условие, че се регистрират в митническите органи в Молдова. Стратегията на Пан-Европейското Интегрирано Управление на Границите (IBM) е централната част от Политиката за Сигурност на ЕС, а в Молдова и Украйна EUBAM също така подкрепя своите партньори в изпълнението на плановете за действие на Стратегията на Пан-Европейското Интегрирано Управление на Границите (IBM). Междувременно, Докладът-оценка на Общата Политика за Сигурност на Границите (CBSAR) позволява на EUBAM и на неговите партньори, да идентифицират нововъзникващите тенденции и да оценят рисковете по Молдовско/Украинската граница Архив на оригинала от 2013-09-21 в Wayback Machine.; а техническа експертиза е достъпна за партньорите в двете държави, участващи в разграничаване на общата граница. Мисията подпомага своите партньори с прилагането на планове за действие за либерализиране на визите.

Един от най-важните приоритети на Мисията е да се подкрепят инициативи, насочени към борба с корупцията. Мисията постоянно комуникира с граничните общности чрез пътни предавания и училищни презентации, и разпространява информационни материали по въпросите на граничния контрол и митническите процедури. Мисията също е домакин на антикорупционни и летни училища за студенти – в които ценностите на ЕС се насърчават – и към днешна дата са подписани споразумения за партньорство с шест университета в Одеса, Украйна и Кишинев, столицата на Молдова.

Партньори редактиране

БЮДЖЕТ И ДАРИТЕЛИ редактиране

Бюджетът на Мисията за периода 2011 – 13 г. е 21 милиона евро. В допълнение към финансирането от ЕК (Европейската Комисия) в рамките на Европейската Политика за Съседство и Партньорство, 19 държави членки осигуряват директен принос чрез финансиране на командировки на гранични специалисти от своите собствени служби за Мисията.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЕКТИ КЪМ 31.ДЕКЕМВРИ.2011 редактиране

EUR 79 432 382

ПОЛЕВИ ОФИСИ редактиране

 1. Кишинев
 2. Котовск
 3. Кучурган
 4. Одеса
 5. Бесарабяска
 6. Отаци

СЪКРАЩЕНИЯ / АБРЕВИАТУРИ редактиране

Източници редактиране