Неутрални оксиди се наричат тези оксиди, които не взаимодействат с вода, киселини и основи и не им съответстват хидроксиди и кислородсъдържащи киселини.

Примери за неутрални оксиди са: