Обединение (теория на множествата)

Вижте пояснителната страница за други значения на Обединение.

Под обединение на две множества А и В се разбира множеството или .

Обединение на две множества:

За действието обединение важат комутативния и асоциативният закон:

- .

- .

Между операциите обедиенение и сечение важат дистрибутивните закони (разместителното свойство в математиката):

- .

- .

Вижте също

редактиране