Сечение (теория на множествата)

(пренасочване от Сечение)

Под сечение на две множества А и В разбираме множеството и .

Сечение на две множества:

За операцията сечение на множестваважат комутативният и асоциативният закон;

- .

- .

Между операциите обединение и сечение важат дистрибутивните закони:

- .

Вижте също редактиране