Окислител се нарича частица (атом или йон), който в хода на химична реакция извършва процес редукция (приема електрони в електронната си обвивка), като така понижава своята степен на окисление.

Международната пиктограма за окислителни химикали.

Окислителните свойства на даден химичен елемент се определят от броя на неговите валентни електрони или мястото му в периодичната система. По периоди, окислителните свойства се увеличават с нарастване на поредния номер (Z) на химичните елементи. По групи, с нарастването на Z, окислителните свойства се понижават.

По-силни окислители са металите след водорода в РОАМ (ред на относителна активност на металите). Флуорът е най-силен окислител.