Отсечка в геометрията е част от права линия, ограничена от две точки. Или това е най-краткото разстояние свързващо тези две точки, наречени крайни за дадената отсечка.

Отсечка |АВ|:

Дължината на отсесечката |АВ| е равна на разстоянието между А и В и се бележи с .

В аналитичната геометрия отсечката |АВ| се дефинира като множеството на всички точки Х, чийто радиус вектор е зададен като:

с

където и са радиус векторите на крайните точки А и В, а λ е реален параметър в това параметрично уравнение.

В едно афинно пространство отсечката е изпъкналата обвивка на две точки от него.

Вижте също

редактиране