Отваря главното меню

Париз Вангеов Паризов е професор, доктор на педагогическите науки.

Париз Паризов
Париз Вангеов Паризов
педагог
Роден
31 март 1953 г. (66 г.)
Научна дейност
Област Педагогика
Париз Паризов
Париз Вангеов Паризов
български педагог
Роден
31 март 1953 г. (66 г.)
Научна дейност
Област Педагогика

Съдържание

БиографияРедактиране

Проф. Паризов е роден на 31 март 1953 г. в гр. Дупница.

ОбразованиеРедактиране

 • 1975 г. – завършва Полувисшия медицински институт, специалност “Социален работник”
 • 1979 г. – завършва ВИФ, специалност “Кинезитерапия”
 • 1983 г. – получава специалност в Медицинската академия, “Медицинска физкултура”
 • 1991 г. – защитава дисертация и получава научната степен “кандидат на медицинските науки”
 • 1997 г. – завършва второ висше образование в ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, специалност “Социална педагогика и социално подпомагане”
 • 1998 г. – получава научното звание “доцент”
 • 2003 г. – защитава втора дисертация и получава научната степен “доктор на педагогическите науки”
 • 2005 г. – получава научното звание “професор”.

Преподавателска дейностРедактиране

 • От 1990 г. – хоноруван преподавател във висши училища по въпросите на кинезитерапията, медико-социалната рехабилитация и организация и управление на социалните дейности.
 • От 1999 г. – ръководител на специалност “Социални работници” в Медицинския колеж, София.
 • От 1999 г. – професор към Катедра “Медико-социални науки” във Философски факултет на ЮЗУ “Н. Рилски” – Благоевград. В края на 1999 г. до 2002 г. е завеждащ катедрата “Медико-социални науки” в ЮЗУ, Благоевград; чете лекции в следните училища: Нов български университет, Варненски свободен университет, Бургаски свободен университет, Медицински колеж, Хасково и Медицински колеж, Благоевград.
 • От 2006 г. е председател на комисията по педагогика към ВАК[1] (атестираща преподаватели от Философския факултет) в ЮЗУ [2].

Научна дейностРедактиране

Има над 160 научни публикации в областта на кинезитерапията, рехабилитацията, социалното дело и социалното подпомагане, голяма част от които са публикувани в чужбина и изнесени на международни симпозиуми и конгреси.

Автор е на студия, 4 учебника и 8 монографии с медико-социална и социално-педагогическа насоченост. Признати са му 19 рационализации.

Бил е член на Редколегията на списание “Медицински работник”. Понастоящем е в редколегията на сисание “Асклепий”, международен годишник по история и обща теория на медицината, член на редколегията на електронно издание на БАН и висшите училища и член на Редакционния съвет на списание "Кинезитерапия и рехабилитация" от 2009 г.

Административна дейностРедактиране

В периода 1989-1997 г. е научен сътрудник в Института по курортология, физиотерапия и рехабилитация.

От 1997 г. до 1998 г. е ръководител на Областната служба за социално подпомагане в Софийска област, а от 1998 г. до края на 1999 г. е в Министерството на труда и социалната политика, отговаряйки за същата област. През същото време в качеството си на експерт участва в оценяването на проекти към Фонд “Рехабилитация и социална интеграция на инвалидите” към Министерския съвет.

От 1990 г. е хоноруван преподавател в полувисши и висши учебни заведения по въпросите на медико-социалната рехабилитация и по организация и управление на социалните дейности. От 1999 г. до 2001 г. е ръководител на специалност “Социални работници” в Медицинския колеж, София. От края на 1999 г. е преподавател в Катедра “Медико-социални науки” на ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград. От 2000 г. до 2002 г. е завеждащ катедра “Медико-социални науки” в ЮЗУ.

От 2006 г. е член на комисия на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет. През ноември 2007 г. е избран за член на Академичния съвет на ЮЗУ "Н. Рилски", от февруари 2008 г. е научен секретар на ЮЗУ "Н. Рилски", а от 2009 г. е експерт на Националната агенция за оценяване и акредитация.

ОтличияРедактиране

Отличник на Министерството на народното здраве, носител на почетен медал на профсъюза на здравните работници и удостояван със званието “почетен рационализатор”.

От октомври 2005 г. е избран за почетен член на българското дружество към Балканската асоциация по история и философия на медицината. От 2007 г. е почетен член на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

През 2008 проф. Паризов е удостоен с международната награда "Златно сърце"[3]

ИзточнициРедактиране