Париз Паризов

български педагог

Париз Вангеов Паризов е професор, доктор на педагогическите науки.

Париз Паризов
педагог
Роден
Научна дейност
Област Педагогика
Париз Паризов
български педагог
Роден
Научна дейност
Област Педагогика

БиографияРедактиране

Проф. Паризов е роден на 31 март 1953 г. в гр. Дупница.

ОбразованиеРедактиране

 • 1975 г. – завършва Полувисшия медицински институт, специалност „Социален работник“
 • 1979 г. – завършва ВИФ, специалност „Кинезитерапия“
 • 1983 г. – получава специалност в Медицинската академия, „Медицинска физкултура“
 • 1991 г. – защитава дисертация и получава научната степен „кандидат на медицинските науки“
 • 1997 г. – завършва второ висше образование в ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград, специалност „Социална педагогика и социално подпомагане“
 • 1998 г. – получава научното звание „доцент“
 • 2003 г. – защитава втора дисертация и получава научната степен „доктор на педагогическите науки“
 • 2005 г. – получава научното звание „професор“.

Преподавателска дейностРедактиране

 • От 1990 г. – хоноруван преподавател във висши училища по въпросите на кинезитерапията, медико-социалната рехабилитация и организация и управление на социалните дейности.
 • От 1999 г. – ръководител на специалност „Социални работници“ в Медицинския колеж, София.
 • От 1999 г. – професор към Катедра „Медико-социални науки“ във Философски факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград. В края на 1999 г. до 2002 г. е завеждащ катедрата „Медико-социални науки“ в ЮЗУ, Благоевград; чете лекции в следните училища: Нов български университет, Варненски свободен университет, Бургаски свободен университет, Медицински колеж, Хасково и Медицински колеж, Благоевград.
 • От 2006 г. е председател на комисията по педагогика към ВАК[1] (атестираща преподаватели от Философския факултет) в ЮЗУ [2].

Научна дейностРедактиране

Има над 160 научни публикации в областта на кинезитерапията, рехабилитацията, социалното дело и социалното подпомагане, голяма част от които са публикувани в чужбина и изнесени на международни симпозиуми и конгреси.

Автор е на студия, 4 учебника и 8 монографии с медико-социална и социално-педагогическа насоченост. Признати са му 19 рационализации.

Бил е член на Редколегията на списание „Медицински работник“. Понастоящем е в редколегията на сисание „Асклепий“, международен годишник по история и обща теория на медицината, член на редколегията на електронно издание на БАН и висшите училища и член на Редакционния съвет на списание „Кинезитерапия и рехабилитация“ от 2009 г.

Административна дейностРедактиране

В периода 1989-1997 г. е научен сътрудник в Института по курортология, физиотерапия и рехабилитация.

От 1997 г. до 1998 г. е ръководител на Областната служба за социално подпомагане в Софийска област, а от 1998 г. до края на 1999 г. е в Министерството на труда и социалната политика, отговаряйки за същата област. През същото време в качеството си на експерт участва в оценяването на проекти към Фонд „Рехабилитация и социална интеграция на инвалидите“ към Министерския съвет.

От 1990 г. е хоноруван преподавател в полувисши и висши учебни заведения по въпросите на медико-социалната рехабилитация и по организация и управление на социалните дейности. От 1999 г. до 2001 г. е ръководител на специалност „Социални работници“ в Медицинския колеж, София. От края на 1999 г. е преподавател в Катедра „Медико-социални науки“ на ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград. От 2000 г. до 2002 г. е завеждащ катедра „Медико-социални науки“ в ЮЗУ.

От 2006 г. е член на комисия на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет. През ноември 2007 г. е избран за член на Академичния съвет на ЮЗУ „Н. Рилски“, от февруари 2008 г. е научен секретар на ЮЗУ „Н. Рилски“, а от 2009 г. е експерт на Националната агенция за оценяване и акредитация.

ОтличияРедактиране

Отличник на Министерството на народното здраве, носител на почетен медал на профсъюза на здравните работници и удостояван със званието „почетен рационализатор“.

От октомври 2005 г. е избран за почетен член на българското дружество към Балканската асоциация по история и философия на медицината. От 2007 г. е почетен член на Асоциацията на кинезитерапевтите и рехабилитаторите в България.

През 2008 проф. Паризов е удостоен с международната награда „Златно сърце“[3]

ИзточнициРедактиране