Полдерите са ниско разположени участъци от сушата, образуващи изкуствени хидроложки обекти, оградени с диги. Някои полдери имат нужда от отводняване с помпи, за да се предотврати повишаването на водното ниво. Други се отводняват чрез отваряне на шлюзове при отлив. Полдерите са типичен пример за територии, намиращи се под морското равнище и отвоювани от морето.

Сателитна снимка, Нордостополдер, Нидерландия