Полезни изкопаеми се наричат веществата, добивани от земната кора или на повърхността, които се използват от хората като материал за производство. Образуването им е свързано с развитието на Земята като планета, с процесите в земните недра и на повърхността, с образуването на скалите и формите на релефа. Химическият състав и физичните свойства, които притежават, позволяват ефективното им използване в производството.

Комбинат за добив на медна руда в с. Елисейна.

Видове полезни изкопаеми Редактиране

Полезните изкопаеми се делят на горивни, рудни и нерудни. Изкопаеми горива са нефтът, природният газ, въглищата, горивната почва и битуминозните шисти. Рудните се делят на руди на черни и руди на цветни метали. Пример за нерудни полезни изкопаеми са гипс, каменна сол, огнеупорни глини. Горивните се срещат сред утаечните (седиментни) скали. Образувани са през различни периоди от развитието на Земята. Рудните се образуват от вместването и застиването на магма в земната кора. Намират се главно в магмените скали, но се срещат и в утаечни и метаморфни скали. Използват се за производството на метали и електроенергия. Нерудните се образуват при утаяването и уплътняването на наносите. Използват се за производството на строителни материали, порцеланови изделия, в медицината и за накити.