Пражки глаголически листове

Пражките глаголически листове са 2 полускъсани пергаментови листа от 11 век, съдържащи черковни тропари и антифони, преведени от гръцки език. Пазят се в Пражкия музей. Издадени са за първи път през 1857 г. от Павел Шафарик (Glagolitische Fragmente, Prag, 1857).

Пражки глаголически листове
Pražské Zlomky 1.jpg
Първо издание 1857 г.
Вид ръкопис
Пражки глаголически листове в Общомедия

В езиково отношение показват западнославянски особености като Киевските листове:

  • на мястото на праславянските съчетания *tj, *dj стоят c, z: хвалѧцимъ, нас[ъ]ицъшаго, въ[п]ъюце; розьство, оутврьзени[e].
  • запазване на праславянското съчетание *dl: модлитвоу, въседли сѧ.
  • замяна на ѫ с u: прѣмоудраѣ, законопрѣстоупъно.
  • замяна на ѧ с а: коупиша, поставиша.
  • изключителна употреба на ъ.

Най-вероятно е Пражките глаголически листове да произхождат от Сазавския манастир до Прага, където до края на 11 век се е употребявала глаголическа писменост.

Образец от текстаРедактиране

  • Пѧ[н]ътикостие с҃таѣ грѧдѣт в҃ши почьтѣмъ д҃хъ с҃ты приде бо оумоудрѣѧ ап҃столы сего примѣмъ в҃ши и поклонимъ сѧ емоу свѣтидлъна на розъсо иѣн[a] Ѣко ветъхы и новы ходатаи прѣдътече x҃въ твоѭ ѧдроѭ модлитвоу псъли намъ хвалѧцимъ твое чьстьное бжьствьное розъство(...)
  • Дрѣва ради ад[a]мъ раѣ бъ[стъ] иселенъ дрѣвъмъ же крижънъмъ разбо[ин]икъ и въ раи въседли [с]ѧ овъ бо въкоушъ заповѣдъ прѣстоупи сътворъшаго и a дроугы проп[ѧ]тъ сѧ б҃a тѧ исповѣдаше таѧцаг[o] сѧ помѧни мѧ спасе егда придеши въ цѣсаръствие свое (...)