Производствен фактор

Производствени фактори са тези, които участват във формирането на стойността на стоката.

Според съвременната икономическа наука към тях се причисляват факторите: