Производство на облекло

Производството на облекло е един от 34-те подотрасъла на преработващата промишленост в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Производство на облекло
КИД-2008
-C. Преработваща промишленост
→14. Производство на облекло
14.1. Производство на облекло, без кожухарско
14.2. Производство на облекло и изделия от кожухарски кожи
14.3. Производство на други трикотажни изделия

Секторът обхваща производството на всички видове облекло и други трикотажни и кожухарски изделия от всякакви материали чрез кроене и шиене на кожа или плат или чрез плетене.[1][2]