Разстояние е величина, използвана в математиката и физиката като мярка за това колко близко или колко далече е едно тяло от друго.

В червено, жълто и синьо са означени различни пътища между двете точки, в зелено - евклидовото разстояние

Разстояние между две точки редактиране

Разстоянието между две точки А и В в пространството (декартови координати) се дава с:

 

където

  

За тримерно пространство   формулата добива вида:

 

или опростено, ако са дадени 2 точки с координати (x1, y1, z1) и (x2, y2, z2) разстоянието между тях е:

 

Разстояние между точка и права редактиране

Разстоянието между точка P(x1,y1) и права R е дължината на отсечката, с начало в т.P и перпендикулярна на правата  :

 

Разстояние между точка и равнина редактиране

Разстоянието между точка P и равнина   е дължината на отсечката, перпендикулярна на равнината и с начало в точката P с координати (x1,y1,z1):

 

Разстоянието е скаларна величина (т.е. характеризира се само с големина) и не може да бъде отрицателно, за разлика от преместването, което е векторна величина. SI единицата за разстояние е метър.

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране