Свлачищата представляват форми на релефа, в които личат безредно разположени вдлъбнатини и издатини, редуващи се с малки площадки с обратен наклон. Те се образуват при подхлъзване или свличане на част от планински склон или бряг, без да става срутване и разрушаване структурата на пластовете под влияние на земната гравитация. Те са особено чести явления в местата с благоприятна структура (определен наклон в една посока към долината или брега) и активна дейност на подпочвените води, при подмиване на брега от речните и морски води. При наличието на подложка от глинести пластове или слабо споени пясъци под серия от водопропускливи и слабо пропускливи пластове най-често се причиняват свличания. Под тежестта на отгоре лежащите пластове силно овлажнените от подпочвените води глини или пясъци се размекват и стават като пързалка, по която се подхлъзват по посока на наклона неустойчивите пластове.[1]

Компютърна симулация на свлачище в Сан Матео, Калифорния, САЩ
Свличане на пътя в района Друмево – Вехтово
Свлачище в Австрия

При слаби наклони подхлъзванията на земната повърхност се проявяват в нагърчване, предимно по почвената и тревиста покривка, в нейното напукване и разкъсване. Когато тези свличания се проявят по склон, покрит с горска растителност, се получава много интересно наклоняване на дърветата в различни посоки, поради което тази гора носи названието „пияна гора“ и тя се явява главен указател за наличието на свлачище.[1]

Свлачищата са много пакостни процеси по земната повърхнина. Те са силно проявени и в изкопите край трасетата на жп линии и шосета, където причиняват големи вреди особено при проливни дъждове. Изобилната влага размеква глинестите пластове, размеква почвената покривка и землистите и каменисти маси се придвижват по естествения наклон.[1]

Свлачищните процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с технически средства. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на свлачището може да се стигне до възникване на бедствена ситуация.

На територията на България свлачищата са около 1000 и засягат площ от над 200 000 декара. Те имат най-голям разрушителен ефект по черноморското ни крайбрежие около град Варна и особено край Балчик. Там целият склон се придвижва към морето, къщите се наклоняват, напукват се стени, изкривяват се прозорци и врати. Същите процеси, но в по-слаба форма се установяват по дунавското крайбрежие при Тутракан и Оряхово.[1]

Елементи и класификация на свлачищата

редактиране

Основите елементи на свлачищата са[2]:

 • повърхнина – повърхнината (повърхнините) на плъзгане, по която се свличат земните маси. Тя може да е най-различна в зависимост от типа на свлачището. При някои видове свлачища вместо повърхнина се формира слой (зона), в който настъпва разрушаването;
 • дълбочина – разстоянието от горната повърхност на свлачището до повърхнината на плъзгане. Разстоянието се измерва перпендикулярно на горната повърхност на свлачището;
 • тяло – целият обем на свличащите се земни маси;
 • глава (вежда) – най-горната част на свлачищното тяло;
 • пета (език) – най-долната част на свлачищното тяло;
 • дължина – разстоянието от главата до петата на свлачищното тяло;
 • широчина – най-голямото разстояние напречно на посоката на свлачището.

Според Наредба 12[2], свлачищата се разделят в зависимост от:

 1. геоложките и тектонските си характеристики:
  • асеквентни – свлачища, образувани в еднородни почви;
  • консеквентни – свлачища, при които свличането е по разделителните повърхнини между разнородни пластове, по прослойки със или без наличие на пукнатини;
  • инсеквентни – свлачища, при които повърхнината на плъзгане пресича повърхнините на напластяване.
 2. механизма на процесите:
  • делапсивни – свлачища, които се зараждат в долната част на склоновете, след което свлачищният процес постепенно се придвижва нагоре. Обикновено тези свлачища се предизвикват от морска и речна абразия, ерозия от повърхностни води в петата на склоновете, пресичане на терени от пътища и железопътни линии, неправилна технология при планировка на терена, линейни изкопи за водопроводни и канализационни мрежи и др.
  • детрузивни – свлачища, които започват в горната част на склоновете, като свличащите се земни маси вследствие натиска отгоре образуват т. нар. „свлачищен купол“. Най-често причините за възникване на детрузивни свлачища са: претоварване в горния край на откоса; преовлажняване в горния край на откоса, причинено от извори и водопроводни и канализационни съоръжения; натиск, който се упражнява при пропадането на льосови почви (образуване на почвени клинове) и др.;
  • консистентни – свлачища, които възникват вследствие на преовлажняване и влошаване консистенцията на глинести почви, от които са изградени склоновете. Те са сравнително плитки, често повърхностни, вкл. при незначителни наклони на откосите;
  • срутища – внезапно нарушаване на устойчивостта на стръмни склонове от сравнително твърди почви или скали, което често се наблюдава по пукнатини. При срутища повърхнината на плъзгане обикновено е по-стръмна от 45 градуса.
  • пълзящи склонове – свлачища с движение на повърхността до 0,05 mm в денонощие.
 3. дълбочината на повърхнината на плъзгане:
  • дълбоки – свлачища с криволинейна, нефиксирана повърхнина на плъзгане, която се образува на дълбочина от повърхността на терена, по-голяма от 4 m;
  • плитки – свлачища с дълбочина до 4 m;
  • повърхностни – свлачища, които са силно зависими от атмосферните води. При тях фиксираната повърхнина (плоскост) на плъзгане следва приблизително наклона на терена. Такива свлачища обикновено са от делапсивен или консеквентен тип.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране