Срутищата представляват форми на релефа, образувани при внезапно откъсване, срутване или пропадане на скални или земни маси по стръмен или полегат склон на планина, хълм или бряг. Те се проявяват често и са свързани с неустойчивостта на терените, обезлесяването, ерозия и т.н. Срутванията на земните маси и блокове причиняват големи вреди на обработваемите площи, пътищата, населените места и други стопански съоръжения, тъй като са стихийни явления с големи размери.

Вижте същоРедактиране