Разлика между версии на „Акционерно дружество“

м
(+ш)
Членовете на съвета на директорите, управителния съвет и надзорния съвет се избират за срок от 5 г. в устава на АД може да се предвиди по-кратък срок. Членовете на първия съвет на директорите и на управителния съвет се избират за срок от 3 г. Член на съвет може да бъде физическо или юридическо лице. АД се управлява и представлява от съвета на директорите или от управителния съвет. Те могат да овластяват един или няколко членове да представлява АД. Ограниченията на представителната власт на съветите или овластените от тях нямат действие по отношение на трети лица, като е без значение тяхната добросъвестност. Членовете на съветите трябва да дадат гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Те носят организационна и имуществена отговорност пред АД. Организационната се изразява в освобождаването им от състава на дадения съвет и е обективна (без вина). Имуществената е за причинени вреди на АД и е субективна (виновна).
Надзорният съвет няма право да участва пряко в управлението на АД и да го представлява във външните му отношения с други субекти. Той представлява АД само в отношенията му с управителния съвет. Едно лице не може да бъде едновременно член на управителния и надзорния съвет. Членовете на надзорния съвет се избират от учредителното или общото събрание. Управлението на надзорния съвет е косвено. То се изразява в избирането и освобождаването на членовете на управителния съвет, както и в задължението на управителния съвет да докладва за своята дейност пред надзорния съвет най-малко един път на 3 месеца и да го уведомява незабавно за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за АД. Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос. Определени решения на управителния съвет са действителни само ако предварително са разрешение от надзорния съвет или одобрени от него.
 
[[Категория:Видове търговци]]