Спомагателни дейности в добива

икономическа дейност

Спомагателните дейности в добива са подотрасъл на добивната промишленост, включващ специализирани услуги, подпомагащи добива на полезни изкопаеми.[1]

Спомагателни дейности в добива
КИД-2008
-B. Добивна промишленост
→09. Спомагателни дейности в добива
09.1. Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ
09.9. Спомагателни дейности в добива, без добива на нефт и природен газ

Секторът включва геоложки проучвания за наличие на залежи на полезни изкопаеми, изграждане и поддръжка на нефтени и газови кладенци, дрениране на мини, извозване на материал от минни разработки и други помощни дейности, пряко свързани с добива.