Стефан Христов (физикохимик)

Емблема за пояснителна страница Тази статия е за физикохимика и академик на БАН. За други с това име вижте Стефан Христов.

Стефан Георгиев Христов е български физикохимик. Той е роден през 1910 година в София. Един от най-известните български учени с важни научни разработки в теоретичната и приложна физикохимия. Особено значение имат приносите на акад. Христов в общата квантовохимична теория на потенциалните бариери – теория на тунел-ефекта. Критерият за ролята на тунел- ефекта е известен в литературата като „характерна температура на Христов“.

Стефан Христов
български физикохимик
Роден
Починал
София, България
Погребан Централни софийски гробища, София, България
Научна дейност
Област физикохимия

Оргиналните научни приноси на академик Христов са свързани още с квановомеханичната теория на електрохимичните процеси, общата теория на електронните преходи през енергетични бариери в твърди системи, квантовохимичната теория на безизлъчвателни процеси в кристалите и квантовохимичната теория за скоростите на химичните реакции. Тези теории са получили широко международно признание и са експериментално потвърдени с отразяване в обзорни статии и монографични издания. Интересът към трудовете му се проявява и чрез многобройните покани за участие в международни научни организации, конгреси, конференции и симпозиуми както и изнасянето на лекции в редица университети в страни и от петте континента.

Академик Христов е един от член – основателите на международното научно списание Electrochimica Actа; член на Съвета и национален секретар на Международното дружество по електрохимия ISE.

От 1961 година е член-кореспондент, а от 1984 година – академик на Българската академия на науките. През 2000 година е награден от президента Петър Стоянов с орден Стара планина. Умира през 2002 година. Преподавал в Химикотехнологичен и металургичен университет. Където е основал катедра физикохимия.