Структура на МТСП в България

Структурата на МТСП в България е[1]:

Министерство на труда и социалната политика Редактиране

Министър Редактиране

 • Инспекторат
 • Дирекция „Вътрешен одит“
 • Финансов контрольор
 • Звено-сигурност на информацията и подготовка за отбрана

Политически кабинет Редактиране

Главен секретар Редактиране

 • Специализирана администрация
  • Главна дирекция „Европейски фондове, международни програмни проекти“
  • Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“
  • Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“
  • Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социална помощ“
  • Дирекция „Социално включване“
  • Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“
  • Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“
 • Обща администрация
  • Дирекция „Право и административно обслужване и човешки ресурси“
  • Дирекция „Финанси и управление на собствеността“
  • Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Вижте също Редактиране

Бележки Редактиране